Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Filmovú cenu Zdravé pracoviská za rok 2022 získal film „Pláž Enchaquirados“

Image

V dedinke v Ekvádore Vicky počas dňa loví ryby a po večeroch prevádzkuje malý bar. Vicky patrí k miestnej transkomunite a v súkromnom živote vyvažuje fyzicky náročnú prácu na mori ženskou eleganciou. Film Pláž Enchaquirados (Ekvádor, 2021) je dôkazom toho, ako môže vzdialená rybárska komunita prijať LGBTI osoby.

Porota zvlášť ocenila najmä to, „akým spôsobom film zachytáva spolupatričnosť a solidaritu, ktoré predstavujú dôležité rozmery pracovného života a že duch komunity prispieva aj k odolnosti jednotlivca.“

Počas 20. ročníka festivalu DocLisboa bol v spolupráci s agentúrou EU-OSHA na tému práce pripravený osobitný program, do ktorého sa zapojili tvorcovia filmov, žiaci i deti. Účastníci diskusie za okrúhlym stolom „Ženy vo filme – ženy v práci“ sa zamysleli nad tým, ako sú ženy zastúpené ako pracovníčky pri výbere filmov na získanie filmovej ceny Zdravé pracoviská.

Zistite viac o víťaznom filme za rok 2022 a pozrite si upútavku k filmu

Ďalšie informácie o všetkých filmoch zaradených do užšieho výberu

Navštívte časť venovanú rozmanitosti pracovníkov a poškodeniam podporno-pohybovej sústavy, ktorá obsahuje zdroje pre pracovníkov, ktorí patria do jednej z týchto skupín: ženy, migranti a LGBTI osoby