Najdôležitejšie udalosti
14/06/2019

Výročná správa za rok 2018: rok spolupráce, záväzkov a realizácie kampane

Vo výročnej správe za rok 2018 sa približuje úsilie, ktoré vynaložila agentúra EU-OSHA na splnenie svojho cieľa, aby sa pracoviská v Európe stali bezpečnejšie a zdravšie. 

Dôležitými míľnikmi na tejto ceste sú uvedenie kampane na roky 2018 – 2019 s názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky, ako aj uverejnenie projektu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v mikropodnikoch a malých podnikoch (MMP) a prognostického projektu o nových a vznikajúcich rizikách, ktoré spôsobuje digitalizácia. Zistenia z týchto projektov poskytnú informácie nevyhnutné na tvorbu politík a bude sa nimi inšpirovať aj budúca kampaň zameraná na zdravé pracoviská.

Ďalšie informácie o našich činnostiach sa nachádzajú vo Výročnej správe za rok 2018 a jej zhrnutí.