Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Prieskum medzi zainteresovanými stranami 2024 odhaľuje veľkú spokojnosť s prácou agentúry EU-OSHA v oblasti zlepšovania BOZP

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Zainteresované strany vyjadrili celkovo výraznú spokojnosť s prácou agentúry EU-OSHA, pričom 87 % opýtaných uviedlo, že sú spokojní alebo veľmi spokojní. Ich hodnotenie sa vzťahuje na príspevky agentúry EU-OSHA k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP): zvýšenie povedomia o rizikách BOZP, väčšiu informovanosť o riešeniach spojitosti s rizikami v oblasti BOZP a zlepšenie BOZP na pracovisku, pričom kladnú odpoveď poskytlo 85 % až 91 % respondentov.

Okrem toho uznávajú význam a pridanú hodnotu činnosti agentúry EU-OSHA (83 %), ako aj to, že vďaka poskytovaniu primárnych údajov (88 %) a kvalitatívneho výskumu (88 %) pomohla vytvoriť silnú dôkazovú základňu.

Zainteresované strany navyše uznávajú úlohu, ktorú agentúra EU-OSHA zohráva pri prevencii pracovných úrazov a chorôb na pracovisku (85 %), posilňovaní sociálneho dialógu, spolupráce a výmeny (79 %), poskytovaní pomoci pri identifikácii budúcich výziev v oblasti BOZP a zvyšovaní úrovne pripravenosti (90 %).

Pozrite si všetky výsledky prieskumu medzi zainteresovanými stranami v roku 2024