Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

V prieskume agentúry EU-OSHA v roku 2022 sa potvrdila spokojnosť zainteresovaných strán, čím sa stabilizoval pozitívny trend

Image

Election box photo by freepik

Z výsledkov vyplýva, že 86 % respondentov je spokojných s prácou agentúry EU-OSHA, ktorú považujú za relevantnú, užitočnú a prínosnú. 88 % zainteresovaných strán, ktoré sa zapojili do prieskumu, pozitívne hodnotí príspevok agentúry EU-OSHA k zvyšovaniu informovanosti o rizikách BOZP a príslušných riešeniach.

Práca agentúry EU-OSHA sa využíva pri tvorbe politík v EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako aj na účely zvyšovania informovanosti, riešenia problémov v oblasti BOZP v podnikoch alebo na pracoviskách a na účely výskumu.

Celkovo sa opätovne potvrdili pozitívne výsledky z predchádzajúcich prieskumov.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch prieskumu nájdete v tejto prezentácii