Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská

14. ročník Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci (BOZP) je súčasťou kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky 2018 – 2019 a budú v ňom ocenené organizácie, ktoré aktívne riadia riziká vyplývajúce z nebezpečných chemických látok na pracovisku.

Súťaž o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská organizuje agentúra EU-OSHA v spolupráci s členskými štátmi EÚ. Jej cieľom je oceniť vynikajúce a inovačné príspevky k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Táto cena takisto slúži ako platforma na výmenu a propagovanie osvedčených postupov v celej Európe.

V tomto ročníku súťaže (2018 – 2019) by príklady mali poukazovať najmä na komplexný prístup k riadeniu BOZP a reálne zlepšenia v súvislosti s používaním nebezpečných látok a zaobchádzaním s nimi, ktorými sa zaisťujú bezpečné a zdravé pracovné podmienky. Nezávislá tripartitná porota sa bude zaoberať aj opatreniami, ktoré sú udržateľné a dajú sa previesť aj na iné organizácie.

Víťazné a ocenené príklady