Kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky

Future Healthy Workplaces Campaigns

Expozícia nebezpečným látkam je na európskych pracoviskách oveľa bežnejšia, než si väčšina ľudí myslí. Nebezpečné látky na pracovisku môžu spôsobovať širokú škálu zdravotných problémov a chorôb a predstavujú aj bezpečnostné riziká. Cieľom kampane na obdobie rokov 2018 – 2019 je zvýšiť informovanosť o rizikách, ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracovisku, a podporiť kultúru prevencie rizika.

Ciele kampane

 • zvýšiť informovanosť o význame prevencie rizík nebezpečných látok a pomôcť tak rozptýliť bežné nedorozumenia;
 • podporiť posúdenie rizík poskytnutím informácií o praktických nástrojoch a vytváraním príležitostí na spoločné využívanie osvedčených postupov so zameraním najmä na:
  • eliminovanie alebo nahradenie nebezpečných látok na pracovisku,
  • hierarchiu preventívnych opatrení (t. j. postupovanie podľa hierarchie uvedenej v legislatíve, aby boli vždy vybrané tie najúčinnejšie druhy opatrení);
 • zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciami karcinogénom na pracovisku podporou výmeny osvedčených postupov. Agentúra EU-OSHA je signatárom dohovoru, ktorý nadväzuje na Plán pre karcinogény v EÚ;
 • zamerať sa na skupiny pracovníkov s osobitnými potrebami, ktorí sú vystavení vyššej miere rizika, a to poskytovaním cielených informácií, ako aj príkladov osvedčených postupov; Riziká môžu byť vyššie z dôvodu, že títo pracovníci sú neskúsení, neinformovaní alebo fyzicky slabší, alebo že často menia zamestnanie alebo pracujú v sektoroch s nedostatočnou informovanosťou o tejto problematike, alebo z dôvodu vyššej alebo odlišnej fyziologickej citlivosti (napr. v prípade mladých učňov alebo odlišností medzi mužmi a ženami).
 • zvýšiť informovanosť o legislatívnom rámci, ktorý je už zavedený na ochranu pracovníkov, ako aj zdôrazniť vývoj politiky v danej oblasti.

Odôvodnenie

Napriek tomu, že existuje množstvo predpisov zameraných na ochranu pracovníkov pred nebezpečnými látkami, tieto látky naďalej predstavujú závažné bezpečnostné a zdravotné riziká na pracovisku. V Európskej únii je veľké množstvo ľudí na pracovisku vystavené nebezpečným látkam. Okrem toho, keďže nebezpečenstvo často nie je zjavné, alebo nie je správne pochopené (môžu ho spôsobovať výpary alebo prach, alebo k expozícii môže dôjsť nechcene), stáva sa, že sa nerieši primeraným spôsobom. K prijatiu opatrení sa často prikročí, až keď je už neskoro.

Vedenie a pracovníci môžu na základe spolupráce vybudovať silnú kultúru prevencie rizík, v ktorej sú alternatívne riešenia súčasťou preventívnych a ochranných každodenných postupov. V tomto procese je kľúčovým krokom úplné posúdenie rizík.

Podujatia kampane

Niekoľko hlavných dátumov kampane:

 • Stretnutie partnerstva EÚ: marec 2018
 • Začiatok kampane a otvorenie súťaže o cenu za dobrú prax: apríl 2018
 • Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: október 2018
 • Filmová cena Zdravé pracoviská: november 2018
 • Podujatie výmeny osvedčených postupov: 2. štvrťrok 2019
 • Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: október 2019
 • Filmová cena Zdravé pracoviská: november 2019
 • Samit v rámci kampane Zdravé pracoviská a slávnostné odovzdávanie cien za dobrú prax: november 2019

Kto sa môže zapojiť? Ako sa môžete zapojiť?

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa zaujímajú o bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku. Chceme vyzvať najmä tieto skupiny, aby podporili kampaň svojou účasťou:

 • kontaktné miesta agentúry EU-OSHA a ich siete,
 • sociálnych partnerov (na európskej a vnútroštátnej úrovni),
 • sektorové výbory pre sociálny dialóg,
 • tvorcov politík (na európskej a vnútroštátnej úrovni),
 • veľké podniky, sektorové federácie a asociácie malých a stredných podnikov,
 • európske inštitúcie a ich siete (Enterprise Europe Network),
 • európske mimovládne organizácie,
 • odborníkov v oblasti BOZP a ich asociácie,
 • vedeckú komunitu v oblasti BOZP,
 • inšpektoráty práce a ich asociácie,
 • médiá.

Zapojiť sa môžete množstvom rôznych spôsobov. Môžete napríklad (alebo vaša organizácia môže):

 • zvyšovať informovanosť distribuovaním materiálov kampane,
 • organizovať podujatia a rôzne činnosti,
 • používať a propagovať praktické nástroje,
 • stať sa oficiálnym partnerom kampane,
 • navštíviť webovú lokalitu kampane a sledovať hashtag kampane #EUhealthyworkplaces na sociálnych médiách (Facebook, Twitter a LinkedIn).

Praktická pomoc

Na webovej lokalite www.healthy-workplaces.eu venovanej kampani nájdete množstvo zdrojov informácií, ako napríklad:

 • komplexného sprievodcu kampane,
 • rad informačných dokumentov o prioritných témach,
 • praktický elektronický nástroj poskytujúci usmernenie o kontrole nebezpečných látok na pracovisku,
 • databázu prípadových štúdií, nástrojov a ďalších materiálov týkajúcich sa osvedčených postupov,
 • prezentácie, plagáty, leták a infografiku, ktoré možno použiť pri propagácii kampane,
 • súbor nástrojov kampane na podporu vašich činností v rámci kampane,
 • databázu audio-vizuálnych materiálov na zvyšovanie informovanosti a animované videá s Napom,
 • užitočné odkazy.