You are here

Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská

14. ročník Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci (BOZP) je súčasťou kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky 2018 – 2019 a budú v ňom ocenené organizácie, ktoré aktívne riadia riziká vyplývajúce z nebezpečných chemických látok na pracovisku.

Súťaž o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská organizuje agentúra EU-OSHA v spolupráci s členskými štátmi EÚ. Jej cieľom je oceniť vynikajúce a inovačné príspevky k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Táto cena takisto slúži ako platforma na výmenu a propagovanie osvedčených postupov v celej Európe.

V tomto ročníku súťaže (2018 – 2019) by príklady mali poukazovať najmä na komplexný prístup k riadeniu BOZP a reálne zlepšenia v súvislosti s používaním nebezpečných látok a zaobchádzaním s nimi, ktorými sa zaisťujú bezpečné a zdravé pracovné podmienky. Nezávislá tripartitná porota sa bude zaoberať aj opatreniami, ktoré sú udržateľné a dajú sa previesť aj na iné organizácie.

Podmienky účasti

EU-OSHA víta príspevky od všetkých zainteresovaných zamestnávateľov a zamestnancov z celej Európy, ako aj sprostredkovateľov, ako napr. sociálnych partnerov, pracovníkov a odborníkov zaoberajúcich sa BOZP, resp. poradcov v oblasti BOZP na pracoviskách.

Ďalšie informácie o súťaži a uzávierke nájdete v letáku o cene za dobrú prax.

Stiahnuť prihlášku.

Všetky príspevky sa najprv posúdia na národnej úrovni v rámci tripartitnej siete. Potom budú národní víťazi nominovaní do celoeurópskej súťaže.

V prípade otázok alebo nejasností, sa obráťte na národné koordinačné stredisko EU-OSHA vo svojej krajine.

Pozrite si príklady ocenených a nominovaných podnikov v kampani 2015 – 2016.