Ekonomika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – prínos BOZP pre spoločnosť

Image

Nástroj na vizualizáciu údajov poukazuje na hlavné zistenia projektu, ktorého vykonávateľom bola Medzinárodná organizácia práce (MOP), Fínske ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva, Fínsky inštitút ochrany zdravia pri práci (FIOH), Inštitút BOZP v Singapure, Medzinárodná komisia pre ochranu zdravia pri práci (ICOH) a agentúra EU-OSHA s cieľom vytvoriť aktualizované svetové odhady pracovných úrazov a chorôb z povolania. Štatistiky sú založené na dostupných údajoch na medzinárodnej úrovni, predovšetkým na zdrojoch údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a MOP.

Ako metrika v oblasti zdravia pre pracovné úrazy a choroby z povolania sa pri výpočtoch používajú DALY (roky života v zhoršenom zdraví). Tieto odhady predstavíme spolu s ILO na XXI. svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Singapure v septembri 2017.

Tento nástroj poskytuje dostupnú vizuálnu prezentáciu údajov o nákladoch pre spoločnosť vyplývajúcich z pracovných úrazov a chorôb z povolania, pokrýva všetky oblasti sveta a ponúka špecifickejšie údaje na úrovni členských štátov EÚ. Náklady pre spoločnosť sa uvádzajú v peňažnom vyjadrení a ako percento z hrubého domáceho produktu (HDP). Okrem toho sa na úrovni EÚ uvádza rozdelenie DALY podľa hlavných príčin súvisiacich s prácou (rakovina, choroby obehovej sústavy, muskuloskeletálne poruchy a zranenia).

Takisto sa uvádza glosár často používaných výrazov a podrobný opis metodiky výskumu.

Prístup k nástroju na vizualizáciu