sieť Enterprise Europe Network

sieť Enterprise Europe Network

sieť Enterprise Europe Network

Sieť Enterprise Europe Network pomáha podnikom pri inováciách a v raste v medzinárodnom meradle. Je najväčšou svetovou sieťou na podporu malých a stredných podnikov (MSP), ktoré sa chcú presadiť na medzinárodnej scéne.

Sieť pôsobí na celom svete. Umožňuje spoluprácu odborníkov z členských organizácií, ktorí sú povestní vynikajúcimi výsledkami v oblasti podpory podnikov.

Cieľom projektu komunikačného partnerstva je zvýšenie informovanosti MSP o BOZP a umožniť im ľahký prístup k praktickým informáciám a užitočným kontaktom na vnútroštátnej a regionálnej úrovni vrátane vnútroštátnych stretnutí partnerov, balíkov na zvýšenie informovanosti a iných aktivít, napríklad cien siete Enterprise Europe Network v oblasti BOZP.

Členovia siete Enterprise Europe Network sú jednými z hlavných partnerov, ktorí pomáhajú agentúre EU-OSHA pri dosahovaní cieľov, spoločne s Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW), Výkonnou agentúrou pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA) a národnými koordinačnými strediskami agentúry EU-OSHA.

Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP:

Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW) je útvar Európskej komisie, ktorý zodpovedá za dobudovanie vnútorného trhu pre tovary a služby, pomoc pri premene EÚ na inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, podporu podnikania a rastu znižovaním administratívneho zaťaženia malých podnikov, uľahčenie prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky (MSP) a podporu prístupu spoločností z EÚ na svetové trhy, ako aj vypracovanie politických opatrení na ochranu a vymáhanie práv priemyselného vlastníctva, koordináciu stanoviska EÚ a rokovaní v medzinárodnom systéme práv duševného vlastníctva a pomoci inovátorom pri účinných spôsoboch využívania práv duševného vlastníctva.

Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA):

 

Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP (EISMEA) bola zriadená 1. apríla 2021 s cieľom podporiť inováciu na jednotnom trhu vytváraním silných synergií na podporu obnovy európskeho hospodárstva a združiť v rámci jednej agentúry všetku činnosť Európskej rady pre inováciu a programov súvisiacich s MSP.

Agentúra preto zodpovedá za vývoj a uskutočňovanie programu Európskej rady pre inováciu a riadi ďalšie programy EÚ v oblasti podpory MSP, inovačných ekosystémov, jednotného trhu, spotrebiteľskej politiky a investícií do inovácií zahŕňajúcich viacero regiónov. 

Zástupcovia siete Enterprise Europe Network pre BOZP a ich úloha

Cena siete Enterprise Europe Network v oblasti BOZP

Sieť Enterprise Europe Network od roku 2009 spolupracuje s agentúrou EU-OSHA na zvyšovaní informovanosti MSP a mikropodnikov o BOZP. Sieť EEN nominuje zástupcov pre BOZP na úrovni jednotlivých krajín, aby túto úlohu plnili. Súčasťou ich úlohy je koordinácia činnosti, podpora MSP v oblasti BOZP na vnútroštátnej úrovni a podávanie výročných správ o svojej činnosti v oblasti BOZP agentúre EU-OSHA.

V 2021 sa program rozšíril o 6 krajín mimo EÚ (t. j. krajín, ktoré dostávajú finančnú pomoc v rámci nástroja predvstupovej pomoci EÚ: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko), pričom boli nominovaní aj zástupcovia nástroja predvstupovej pomoci pre BOZP siete Enterprise Europe Network.

Pozrieť si úplný zoznam zástupcov pre BOZP siete Enterprise Europe Network

V rámci projektu komunikačného partnerstva je hlavnou úlohou pracovnej skupiny pre projekt komunikačného partnerstva, ktorú tvoria tri národné koordinačné strediská, traja zástupcovia pre BOZP siete Enterprise Europe Network a zástupcovia agentúry EU-OSHA, GR GROW a agentúry EISMEA, poskytovať strategické a odborné poradenstvo o vykonávaní a monitorovaní stratégie komunikačných partnerstiev agentúry EU-OSHA.

Cena siete Enterprise Europe Network v oblasti BOZP

Cieľom Ceny BOZP siete EEN je v rámci kampane agentúry s názvom Zdravé pracoviská zvyšovať informovanosť o BOZP a propagovať BOZP v MSP. Členov siete Enterprise Europe Network (EEN) z 27 členských štátov, ako aj z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska a krajín nástroja predvstupovej pomoci, vyzývame, aby v záujme získania uznania predložili niektorý zo svojich projektov, ktoré sú zamerané na podporu lepšej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v MSP a ktoré patria do jednej z uvedených kategórií: aktivity a podujatia propagujúce BOZP, budovanie sietí, tlačená a online komunikácia a publikácie.

2013 | 2014/2015 | 2016/2017 | 2018/2019 2020/2021