You are here

Vývoj práce IKT a digitalizácie

Prognostický projekt EU-OSHA skúma potenciálny vplyv na bezpečnosť a zdravie na pracovisku, týkajúci sa rýchleho vývoja informačných a komunikačných technológií (IKT) vrátane umelej inteligencie a robotiky a výsledný vplyv na bezpečnosť a zdravie na pracovisku. Cieľom tohto projektu je poskytnúť tvorcom rozhodnutí EÚ, vládam členských štátov, odborom a zamestnávateľom informácie, ktoré potrebujú pri zmenách v oblasti IKT, ich vplyve na charakter a miesto práce a pri vznikajúcich výzvach pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré môžu priniesť.

Projekt pozostáva z troch pracovných balíkov:

  • Pracovný balík 1 sa zameriava na určenie kľúčových trendov a hnacích mechanizmov, ktoré by mohli viesť k novým a vznikajúcim rizikám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiacim s IKT a so zmenami na pracovnom mieste.
  • Na základe kľúčových trendov a hnacích mechanizmov z pracovného balíka 1 sa pracovný balík 2 zameriava na vytvorenie možných a hodnoverných scenárov, ako budú vyzerať pracoviská v roku 2025, ilustrovanie budúcich výziev bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiacich s vývojom v oblasti IKT a s pracovným miestom.
  • Pracovný balík 3 sa zameriava na propagáciu zistení projektu pomocou scenárov vytvorených pri pracovnom balíku 2 s cieľom preskúmať spolu s tvorcami politík možné stratégie na riešenie výziev bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa zistili v rámci scenárov.

Tieto činnosti majú prispieť k zaisteniu bezpečných a zdravých pracovísk budúcnosti v súlade s inteligentným, udržateľným a inkluzívnym rastom v EÚ.

Následné štúdie ďalej skúmajú dôležité oblasti a výzvy, na ktoré sa projektom poukázalo.