Stratégia agentúry a pracovné programy

Pracovné programy sú založené na stratégii agentúry EU-OSHA.

Stanovenie dlhodobej stratégie

Súčasná stratégia organizácie sa vzťahuje na roky 2014 až 2020 a je v nej vymedzených šesť prioritných oblastí:

  1. Predvídanie zmeny – prostredníctvom našich prognostických projektov
  2. Fakty a čísla – zhromažďovanie a šírenie informácií pre výskumných pracovníkov a tvorcov politík prostredníctvom prieskumu ESENER a prehľadov BOZP a prieskumov verejnej mienky
  3. Nástroje na riadenie BOZP – najmä prostredníctvom nástrojov OiRA
  4. Zvyšovanie informovanosti o BOZP — prostredníctvom kampaní Zdravé pracoviská a iných činností zameraných na zvýšenie informovanosti
  5. Šírenie poznatkov — najmä prostredníctvom rozvoja OSHwiki
  6. Vytváranie sietí

Ak potrebujete viac informácií, prevezmite si stratégiu agentúry EU-OSHA na roky 2018 – 2023 , ktorá sa riadi strategickým rámcom Európskej komisie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 2014 – 2020 a oznámením Európskej komisie o modernizácii BOZP z januára 2017

Plánovanie na ďalší rok

Výkonný riaditeľ agentúry EU-OSHA každoročne pripravuje programový dokument, ktorý prijme riadiaca rada a v ktorom je vytýčený trojročný priebežný program. Obsahuje podrobný opis činností, ktoré sa majú vykonať, a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, najmä v nadchádzajúcom roku.

programovom dokumente sú stanovené jasné priority a jeho cieľom je, aby agentúra čo najlepšie využívala svoje zdroje a svoju sieť. K dôležitým oblastiam činnosti patrí: predvídanie zmeny, zvyšovanie informovanosti a fakty a čísla týkajúce sa tém v oblasti BOZP.

Ročné plány riadenia na predchádzajúce roky sa nachádzajú na našej stránke s publikáciami, na ktorej si môžete pozrieť aj naše výročné správy alebo výročné správy o činnosti a uvidíte, ako sa nám darilo.