Stratégia agentúry a pracovné programy

Pracovné programy vychádzajú zo stratégie agentúry EU-OSHA.

Stanovenie dlhodobej stratégie

Súčasná stratégia agentúry EU-OSHA zahŕňa obdobie do roku 2027 a je v nej identifikovaných šesť strategických cieľov, ktoré zodpovedajú šiestim prioritným oblastiam:

  • Predvídanie zmien
  • Fakty a čísla
  • Nástroje na riadenie BOZP
  • Zvyšovanie informovanosti
  • Znalosti o sieťach
  • Strategické a operatívne siete

Ak chcete získať ďalšie informácie, prevezmite si dokument s názvom Viacročný strategický program agentúry EU-OSHA na roky 2021 – 2027

Plánovanie na ďalší rok

Výkonný riaditeľ agentúry EU-OSHA každoročne vypracuje jednotný programový dokument, ktorý schváli správna rada a v ktorom je vytýčený trojročný priebežný program. Obsahuje podrobný opis činností, ktoré sa majú vykonať, a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, najmä v nadchádzajúcom roku.

V jednotnom programovom dokumente sú stanovené jasné priority a jeho cieľom je, aby agentúra čo najlepšie využívala svoje zdroje a svoju sieť. 

Ak si chcete prečítať pracovné programy/jednotné programové dokumenty z predchádzajúcich rokov, navštívte našu stránku s publikáciami.