31/03/2017

Správa viacjazyčných webových stránok - príklad dobrej praxe

30. marca 2017 tri agentúry, a to Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pri práci (EU-OSHA), Agentúra Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)  a Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) dostali Cenu Európskeho ombudsmana za dobrú verejnú správu  v kategórii Excelentné poskytovanie služieb orientovaných na občana/zákazníka za spoločne vyvinutý inovačný projekt na zjednodušenie prekladania viacjazyčných internetových stránok.

Hlavnou myšlienkou Európskej únie je viacjazyčnosť, ktorou sa zaručuje rovnosť všetkých jazykov rešpektujúc jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. Preklad prepája jednotlivé národy s agentúrami EÚ a občanmi EÚ, ktorým slúžia.

Spravovanie viacjazyčného webového sídla v 25 jazykoch je však náročná úloha spojená s nákladmi na údržbu a fungovanie. Tieto náklady sú naozajstnou výzvou. Na jej riešenie sa spojili útvary pre komunikáciu a jazykové technológie troch agentúr EÚ a vypracovali inovačný projekt, vďaka ktorému sa prevádzkovanie viacjazyčných internetových stránok stalo podstatne jednoduchšie.

Vznikol nástroj na riadenie prekladu, ktorý je plne integrovaný do operačného systému Prekladateľského strediska a umožňuje efektívne a riadené prekladanie počínajúc výberom obsahu až po kontrolu a potvrdenie jeho prekladu. Agentúry dokážu lepšie sledovať stav prekladu a súvisiace náklady. Preukázalo sa, že aj malé agentúry takto dokážu prevádzkovať svoje webové stránky vo viacerých jazykových verziách, čím prispievajú ku komunikácii v rámci EÚ.

Príslušný program bol sprístupnený ako slobodný softvér Drupal, čo znamená, že po istých úpravách je k dispozícii pre jednotlivcov a podniky, ktorí chcú prevádzkovať viacjazyčnú internetovú stránku.

Viacjazyčnosť je neodmysliteľnou podstatou Európskej únie a hybnou silou agentúry EU-OSHA, ktorá má uznávané vedúce postavenie pri propagácii bezpečných a zdravých pracovných miest v Európe.