Hodnotiace správy agentúry EU-OSHA

V záujme zlepšenia rozhodovania agentúra EU-OSHA vykonáva hodnotenia ex ante a ex post podľa článku 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Cieľom hodnotení je posúdiť, či práca agentúry je relevantná pre používateľov a udržateľná a či boli dosiahnuté stanovené ciele.

Hodnotenia sa vykonávajú na základe viacročného hodnotiaceho programu, ktorý je zosúladený s viacročným programovým cyklom.

Celkové hodnotenie agentúry a jej výkonnosti vykonáva každých päť rokov externý zmluvný dodávateľ. Zdokumentujú sa výsledky, ktoré agentúra dosiahla.

Ďalej sa uvádzajú odkazy na správy z celkového hodnotenia agentúry a informácie o výkonnosti.

Celkové hodnotenia agentúry EU-OSHA

Kľúčové ukazovatele výkonnosti a hlavné výsledky hodnotenia

Výsledky v roku 2015 Výsledky v roku 2016 Výsledky v roku 2017

Výsledky prieskumov zainteresovaných strán

Agentúra EU-OSHA pravidelne vykonáva prieskum týkajúci sa zainteresovaných strán na účely získania spätnej väzby k svojej činnosti. Prečítajte si naše hlavné výsledky a zistenia:

Prieskum spokojnosti zainteresovaných strán agentúry EU-OSHA za rok 2018


Prezentácia je dostupná aj v týchto jazykoch:

francúzština

nemčina

taliančina

španielčina