You are here

Estónske predsedníctvo EÚ


EE-logo-2017Na predsedníctve Rady EÚ sa podieľajú vlády 28 členských štátov, pričom každých šesť mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia predsedníctva je spojená s mimoriadnou zodpovednosťou: úradujúci členský štát počas svojho funkčného obdobia predsedá zasadnutiam Rady EÚ, ktorá je jedným z hlavných rozhodujúcich orgánov EÚ. Predsedníctvo je okrem toho zodpovedné za zabezpečenie harmonickej spolupráce členských štátov, za prípadné rokovania o kompromisoch a musí vždy konať v záujme EÚ ako celku.

Pracovný program predsedníctva je počas 18-mesačného obdobia spoločný pre tri členské štáty (tzv. predsednícku trojku). Predsedníctvo stanovuje podrobné ciele, ktoré chce počas svojho funkčného obdobia dosiahnuť, a s ostatnými členmi predsedníckej trojky dlhodobejšie ciele, ktoré sa reálne nedajú dosiahnuť za obdobie šiestich mesiacov.

Funkčné obdobie novej predsedníckej trojky sa začína 1. júla 2017. Počas prvých šiestich mesiacov, teda od 1. júla do 31. decembra, bude úradujúcou krajinou Estónsko, a potom úrad prevezme Bulharsko a Rakúsko. Tieto štáty budú spolupracovať na realizácii svojho 18-mesačného spoločného programu.

Medzi priority estónskeho predsedníctva patria:

  • propagovanie otvorenej a inovačnej ekonomiky Európy tým, že sa rozvíja podnikateľské prostredie, ktoré podporuje rast a konkurencieschopnosť založené na vedomostiach,
  • zachovanie bezpečnosti a ochrany v Európe,
  • presadzovanie väčšej digitalizácie Európy a podporovanie voľného pohybu údajov,
  • zaistenie inkluzívnej a udržateľnej Európy,
  • riešenie výziev súvisiacich s neustále sa meniacim charakterom práce – so zameraním na práva zamestnancov, rozvoj zručností a prístup k zamestnanosti pre všetkých.

Navštívte webové sídlo estónskeho predsedníctva

Pozrite si video „Čo je predsedníctvo Rady a ako to funguje?“