You are here

Rakúske predsedníctvo EÚ


BG-logo-2017Na predsedníctve Rady EÚ sa podieľajú vlády 28 členských štátov, pričom každých šesť mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia predsedníctva je spojená s mimoriadnou zodpovednosťou: úradujúci členský štát počas svojho funkčného obdobia predsedá zasadnutiam Rady EÚ, ktorá je jedným z hlavných rozhodujúcich orgánov EÚ. Predsedníctvo je okrem toho zodpovedné za zabezpečenie harmonickej spolupráce členských štátov, za prípadné rokovania o kompromisoch a musí vždy konať v záujme EÚ ako celku.

Pracovný program predsedníctva je počas 18-mesačného obdobia spoločný pre tri členské štáty (tzv. predsednícku trojku). Predsedníctvo stanovuje podrobné ciele, ktoré chce počas svojho funkčného obdobia dosiahnuť, a s ostatnými členmi predsedníckej trojky dlhodobejšie ciele, ktoré sa reálne nedajú dosiahnuť za obdobie šiestich mesiacov.

Rakúsko vykonáva predsedníctvo od 1. júla 2018. Súčasná predsednícka trojica (Estónsko, Bulharsko a Rakúsko) bude pokračovať vo vykonávaní svojho 18-mesačného programu.

Rakúske tzv. zelené predsedníctvo bude presadzovať udržateľnosť a zameria sa na širšie otázky týkajúce sa:

  • bezpečnosti a migrácie,
  • zabezpečenia prosperity a konkurencieschopnosti prostredníctvom digitalizácie,
  • stability v susedných krajinách.

Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, cieľom rakúskeho predsedníctva je ukončiť rokovania o zmene smernice o karcinogénoch, keďže rakovina je v EÚ naďalej hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou.

Agentúra EU-OSHA sa v dňoch 24. – 25. septembra zúčastní na konferencii Zníženie zaťaženia rakovinou z povolania – spoločný problém so spoločnými riešeniami. Cieľom je zvýšiť informovanosť o rizikách vyplývajúcich z expozície karcinogénom na pracovisku a výmena osvedčených postupov v rámci kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látkyPlánu opatrení proti karcinogénom.

Navštívte webové sídlo rakúskeho predsedníctva

Pozrite si video Čo je predsedníctvo Rady a ako to funguje?