You are here

Bulharské predsedníctvo EÚ


BG-logo-2017Na predsedníctve Rady EÚ sa podieľajú vlády 28 členských štátov, pričom každých šesť mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia predsedníctva je spojená s mimoriadnou zodpovednosťou: úradujúci členský štát počas svojho funkčného obdobia predsedá zasadnutiam Rady EÚ, ktorá je jedným z hlavných rozhodujúcich orgánov EÚ. Predsedníctvo je okrem toho zodpovedné za zabezpečenie harmonickej spolupráce členských štátov, za prípadné rokovania o kompromisoch a musí vždy konať v záujme EÚ ako celku.

Pracovný program predsedníctva je počas 18-mesačného obdobia spoločný pre tri členské štáty (tzv. predsednícku trojku). Predsedníctvo stanovuje podrobné ciele, ktoré chce počas svojho funkčného obdobia dosiahnuť, a s ostatnými členmi predsedníckej trojky dlhodobejšie ciele, ktoré sa reálne nedajú dosiahnuť za obdobie šiestich mesiacov.

Bulharsko prevzalo predsedníctvo 1. januára 2018. Súčasné predsednícke trio (Estónsko, Bulharsko a Rakúsko) bude pokračovať vo vykonávaní svojho 18-mesačného spoločného programu.

Bulharské predsedníctvo bude zamerané na:

  • Spoločnú zhodu: posilnením bezpečnosti občanov EÚ a účinným riadením migrácie.
  • Konkurencieschopnosť: zameraním sa na posilnenie jednotného trhu.
  • Súdržnosť: investovaním do hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest s cieľom zaistiť jednotnosť a solidaritu.

Navštívte webové sídlo bulharského predsedníctva

Pozrite si video „Čo je predsedníctvo Rady a ako to funguje?“