Predsedníctvo Rady EÚ

Na predsedníctve Rady EÚ sa podieľajú vlády členských štátov, pričom každých šesť mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia predsedníctva je spojená s mimoriadnou zodpovednosťou. Úradujúci členský štát počas svojho funkčného obdobia predsedá zasadnutiam Rady EÚ, čo je jeden z hlavných rozhodujúcich orgánov EÚ. Predsedníctvo je okrem toho zodpovedné za zabezpečenie harmonickej spolupráce členských štátov, za prípadné rokovania o kompromisoch a musí vždy konať v záujme EÚ ako celku.

Pracovný program predsedníctva je počas 18-mesačného obdobia spoločný pre tri členské štáty (predsednícka trojka). Predsedníctvo určuje podrobné ciele, ktoré chce počas svojho funkčného obdobia dosiahnuť a s ostatnými členmi predsedníckej trojky dlhodobejšie ciele, ktoré by sa realisticky nedali dosiahnuť za obdobie len šiestich mesiacov.

Navštívte webové sídlo Rady EÚ, kde získate viac informácií o súčasnom predsedníctve.