Fínske predsedníctvo EÚ


Na predsedníctve Rady EÚ sa podieľajú vlády 28 členských štátov, pričom každých šesť mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia predsedníctva je spojená s mimoriadnou zodpovednosťou: úradujúci členský štát počas svojho funkčného obdobia predsedá zasadnutiam Rady EÚ, ktorá je jedným z hlavných rozhodujúcich orgánov EÚ. Predsedníctvo je okrem toho zodpovedné za zabezpečenie harmonickej spolupráce členských štátov, za prípadné rokovania o kompromisoch a musí vždy konať v záujme EÚ ako celku.

Pracovný program predsedníctva je počas 18-mesačného obdobia spoločný pre tri členské štáty (tzv. predsednícku trojku). Predsedníctvo stanovuje podrobné ciele, ktoré chce počas svojho funkčného obdobia dosiahnuť, a s ostatnými členmi predsedníckej trojky dlhodobejšie ciele, ktoré sa reálne nedajú dosiahnuť za obdobie šiestich mesiacov.

Fínsko 1. júla 2019 prevzalo predsedníctvo Rady EÚ. Je druhou krajinou, ktorá sa v rámci súčasného predsedníckeho tria usiluje spolu s Rumunskom a Chorvátskom dosiahnuť ciele stanovené v ich spoločnom programe.

Jedným z priorít predsedníctva je dosiahnuť konkurencieschopnú a sociálne inkluzívnu EÚ. Európa musí riešiť výzvy súvisiace so starnutím populácie a celosvetovou hospodárskou súťažou, a to tak, že prostredníctvom udržateľných opatrení zvýši produktivitu a konkurencieschopnosť. Zároveň musí prijať jednotný prístup k ďalšiemu rozvoju Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa dosiahli viditeľné výsledky pre občanov.

Európa okrem toho potrebuje rozsiahlu stratégiu pre kontinuálne vzdelávanie, ktorá bude orientovaná na budúcnosť a ktorá zohľadní premenu práce a digitalizáciu. Zvýšenie účasti žien na trhu práce je ďalším kľúčovým opatrením, ktoré umožní maximalizovať dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov. EÚ a členské štáty by mali naďalej vyvíjať úsilie v záujme presadzovania rodovej rovnosti v pracovnom živote, zosúlaďovania pracovného a rodinného života a dosiahnutia rovnosti odmeňovania. V Európe je potrebné presadzovať aj dlhší pracovný život, a to prostredníctvom zlepšení v oblasti BOZP, rozvoja politík v oblasti verejného zdravia a možností práce na čiastočný úväzok.

Fínske predsedníctvo vyjadrilo svoju podporu Plánu opatrení proti karcinogénom, programu spolufinancovaného agentúrou EU-OSHA, ktorého cieľom je zvyšovať informovanosť o rizikách vyplývajúcich z expozície karcinogénom na pracovisku a ktorý podporuje výmenu osvedčených postupov. V rámci trvania predsedníctva sa 27. – 28. novembra uskutoční konferencia s názvom Working together to eliminate work-related cancer (Spolupráca v záujme eliminácie rakoviny súvisiacej so zamestnaním).

Navštívte webové sídlo fínskeho predsedníctva EÚ

Pozrite si video Čo je predsedníctvo Rady a ako to funguje?