Hrvaško predsedovanje EU

Na predsedníctve Rady EÚ sa podielajú vlády 28 clenských štátov, pricom každých šest mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia predsedníctva je spojená s mimoriadnou zodpovednostou: úradujúci clenský štát pocas svojho funkcného obdobia predsedá zasadnutiam Rady EÚ, ktorá je jedným z hlavných rozhodujúcich orgánov EÚ. Predsedníctvo je okrem toho zodpovedné za zabezpecenie harmonickej spolupráce clenských štátov, za prípadné rokovania o kompromisoch a musí vždy konat v záujme EÚ ako celku.

Pracovný program predsedníctva je pocas 18-mesacného obdobia spolocný pre tri clenské štáty (tzv. predsednícku trojku). Predsedníctvo stanovuje podrobné ciele, ktoré chce pocas svojho funkcného obdobia dosiahnut, a s ostatnými clenmi predsedníckej trojky dlhodobejšie ciele, ktoré sa reálne nedajú dosiahnut za obdobie šiestich mesiacov.

Chorvátsko prevzalo 1. januára 2020 predsedníctvo Rady EÚ. Nadväzujúc na úsilie Rumunska a Fínska, chce dosiahnut ciele stanovené v spolocnom programe tohto tria.

V rámci motta „Silná Európa vo svete výziev“ sú prioritné oblasti chorvátskeho šestmesacného predsedníctva Európa, ktorá sa rozvíja, Európa, ktorá spája, Európa, ktorá chráni, a vplyvná Európa.

Chorvátske predsedníctvo vyvíja cinnosti v súlade s novým strategickým programom Európskej rady na roky 2019 –2024politickými usmerneniami pre novú Európsku komisiu.

Predsedníctvo sa zameriava na posilnenie programu digitalizácie a podporu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, ako aj malých a stredných podnikov. Dalšími cielmi, o ktorých dosiahnutie sa bude usilovat, je podpora rovnosti žien a mužov a zároven posilnenie postavenia žien v spolocnosti a na pracovnom trhu, ako aj vytváranie lepších príležitostí pre mladých ludí.

Chorvátske predsedníctvo vyjadrilo svoj záväzok posilnovat Európsky pilier sociálnych práv. Cielom piliera je zabezpecit, aby mali všetci obcania EÚ prístup k celému radu práv vrátane práva na zdravotnú starostlivost, spravodlivé pracovné podmienky a odmenu, celoživotné vzdelávanie a správnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Navštívte webové sídlo chorvátskeho predsedníctva EÚ

Pozrite si video s názvom Co je predsedníctvo Rady a ako funguje?