You are here

Fínske predsedníctvo EÚ


The Presidency of the Council of the EU is shared among the national governments of the Member States, transferring from one Member State to another every six months, on 1 January and 1 July each year. The office of the Presidency comes with significant responsibility: the host Member State chairs meetings of the Council of the EU, one of the EU’s major decision-making bodies, during its term. In addition, the Presidency is responsible for ensuring that Member States work in harmony, negotiating compromises when necessary, and at all times acting in the interest of the EU as a whole.

The Presidency’s programme of work is shared by three Member States (the ‘Presidency trio’) over an 18-month period. The Presidency sets out detailed goals that it wants to achieve during its period of office and, with the other Presidency trio members, longer-term objectives that could not realistically be achieved in only six months.

Fínsko 1. júla 2019 prevzalo predsedníctvo Rady EÚ. Je druhou krajinou, ktorá sa v rámci súčasného predsedníckeho tria usiluje spolu s Rumunskom a Chorvátskom dosiahnuť ciele stanovené v ich spoločnom programe.

Jedným z priorít predsedníctva je dosiahnuť konkurencieschopnú a sociálne inkluzívnu EÚ. Európa musí riešiť výzvy súvisiace so starnutím populácie a celosvetovou hospodárskou súťažou, a to tak, že prostredníctvom udržateľných opatrení zvýši produktivitu a konkurencieschopnosť. Zároveň musí prijať jednotný prístup k ďalšiemu rozvoju Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa dosiahli viditeľné výsledky pre občanov.

Európa okrem toho potrebuje rozsiahlu stratégiu pre kontinuálne vzdelávanie, ktorá bude orientovaná na budúcnosť a ktorá zohľadní premenu práce a digitalizáciu. Zvýšenie účasti žien na trhu práce je ďalším kľúčovým opatrením, ktoré umožní maximalizovať dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov. EÚ a členské štáty by mali naďalej vyvíjať úsilie v záujme presadzovania rodovej rovnosti v pracovnom živote, zosúlaďovania pracovného a rodinného života a dosiahnutia rovnosti odmeňovania. V Európe je potrebné presadzovať aj dlhší pracovný život, a to prostredníctvom zlepšení v oblasti BOZP, rozvoja politík v oblasti verejného zdravia a možností práce na čiastočný úväzok.

Fínske predsedníctvo vyjadrilo svoju podporu Plánu opatrení proti karcinogénom, programu spolufinancovaného agentúrou EU-OSHA, ktorého cieľom je zvyšovať informovanosť o rizikách vyplývajúcich z expozície karcinogénom na pracovisku a ktorý podporuje výmenu osvedčených postupov. V rámci trvania predsedníctva sa 27. – 28. novembra uskutoční konferencia s názvom Working together to eliminate work-related cancer (Spolupráca v záujme eliminácie rakoviny súvisiacej so zamestnaním).

Navštívte webové sídlo fínskeho predsedníctva EÚ

Watch the video ‘What is the Council presidency and how does it work?’