Nemecké predsedníctvo EÚ

Na predsedníctve Rady EÚ sa podielajú vlády 28 clenských štátov, pricom každých šest mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia predsedníctva je spojená s mimoriadnou zodpovednostou: úradujúci clenský štát pocas svojho funkcného obdobia predsedá zasadnutiam Rady EÚ, ktorá je jedným z hlavných rozhodujúcich orgánov EÚ. Predsedníctvo je okrem toho zodpovedné za zabezpecenie harmonickej spolupráce clenských štátov, za prípadné rokovania o kompromisoch a musí vždy konat v záujme EÚ ako celku.

Pracovný program predsedníctva je pocas 18-mesacného obdobia spolocný pre tri clenské štáty (tzv. predsednícku trojku). Predsedníctvo stanovuje podrobné ciele, ktoré chce pocas svojho funkcného obdobia dosiahnut, a s ostatnými clenmi predsedníckej trojky dlhodobejšie ciele, ktoré sa reálne nedajú dosiahnut za obdobie šiestich mesiacov.

Od 1. júla 2020 Nemecko preberá predsedníctvo Rady EÚ. Nemecko je prvou krajinou v novom triu a úzko spolupracuje s Portugalskom a Slovinskom, ktoré sa v predsedníctve vystriedajú v roku 2021.

K hlavným prioritám nemeckého predsedníctva patrí, samozrejme, pomoc Európe v boji proti pandémii koronavírusu a pri oživovaní hospodárstva zasiahnutého následkami pandémie. Trvalou súčasťou programu sú však naďalej zmena klímy a digitálna transformácia.

Medzi ďalšie témy patria:

  • politiky v oblasti priemyslu a malých a stredných podnikov,
  • zvýšená ochrana pracovníkov s nízkym príjmom a sezónnych pracovníkov,
  • podpora sociálne spravodlivých zmien v európskom hospodárstve, spoločnosti a na trhu práce,
  • a vedenie realizácie Plánu opatrení proti karcinogénom, akčného programu na zvýšenie informovanosti a výmenu najlepších postupov s cieľom zabrániť výskytu karcinogénnych látok alebo ho obmedziť.

Okrem spolupráce s partnermi v rámci tria nemecké predsedníctvo úzko spolupracuje aj s Európskou komisiou. Priority Komisie sú stanovené v jej upravenom pracovnom programe na rok 2020 a pláne obnovy v reakcii na koronavírus.

Navštívte webové sídlo nemeckého predsedníctva EÚ

Pozrite si video s názvom Čo je predsedníctvo Rady a ako funguje?