You are here

Rumunské predsedníctvo EÚ


Na predsedníctve Rady EÚ sa podieľajú vlády 28 členských štátov, pričom každých šesť mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia predsedníctva je spojená s mimoriadnou zodpovednosťou: úradujúci členský štát počas svojho funkčného obdobia predsedá zasadnutiam Rady EÚ, ktorá je jedným z hlavných rozhodujúcich orgánov EÚ. Predsedníctvo je okrem toho zodpovedné za zabezpečenie harmonickej spolupráce členských štátov, za prípadné rokovania o kompromisoch a musí vždy konať v záujme EÚ ako celku.

Pracovný program predsedníctva je počas 18-mesačného obdobia spoločný pre tri členské štáty (tzv. predsednícku trojku). Predsedníctvo stanovuje podrobné ciele, ktoré chce počas svojho funkčného obdobia dosiahnuť, a s ostatnými členmi predsedníckej trojky dlhodobejšie ciele, ktoré sa reálne nedajú dosiahnuť za obdobie šiestich mesiacov.

Funkčné obdobie novej predsedníckej trojice sa začína 1. januára 2019. Rumunsko vykonáva predsedníctvo Rady počas prvého polroka, počnúc 1. januárom až do 30. júna. Túto funkciu následne preberie Fínsko a Chorvátsko. Tieto tri krajiny budú spolupracovať na vykonávaní spoločného 18-mesačného programu..

V rámci priorít rumunského predsedníctva sa do centra záujmu dostávajú potreby Európanov a dôraz sa kladie na širšiu problematiku:

  • inovácií, udržateľného rozvoja, zamestnanosti a sociálnych práv,
  • zaistenia bezpečnosti Európy,
  • posilnenia postavenia Európy v celosvetovom meradle,
  • podpory spoločných európskych hodnôt, medzi ktoré patrí sociálna spravodlivosť, demokracia, úcta a znášanlivosť.

Tieto priority vychádzajú z cieľov Komisie, ako aj z problematických otázok, ktoré stanovila predchádzajúca predsednícka trojica krajín (Estónsko, Bulharsko a Rakúsko). Každý štát má tiež príležitosť zamerať sa na témy, ktoré považuje za zvlášť dôležité.

Navštívte webové sídlo rumunského predsedníctva

Pozrite si video Čo je predsedníctvo Rady a ako to funguje?