Francúzske predsedníctvo EÚ

Na predsedníctve Rady EÚ sa podieľajú vlády členských štátov, pričom každých šesť mesiacov, a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia predsedníctva je spojená s mimoriadnou zodpovednosťou. Úradujúci členský štát počas svojho funkčného obdobia predsedá zasadnutiam Rady EÚ, čo je jeden z hlavných rozhodujúcich orgánov EÚ. Predsedníctvo je okrem toho zodpovedné za zabezpečenie harmonickej spolupráce členských štátov, za prípadné rokovania o kompromisoch a musí vždy konať v záujme EÚ ako celku.

Pracovný program predsedníctva je počas 18-mesačného obdobia spoločný pre tri členské štáty (predsednícka trojka). Predsedníctvo určuje podrobné ciele, ktoré chce počas svojho funkčného obdobia dosiahnuť a s ostatnými členmi predsedníckej trojky dlhodobejšie ciele, ktoré by sa realisticky nedali dosiahnuť za obdobie len šiestich mesiacov.

Francúzsko je predsedajúcou krajinou od 1. januára 2022 do 30. júna 2022. Ďalší členovia súčasnej predsedníckej trojky sú Česká republika a Švédsko.

V súlade so sloganom „Obnova| sila | pocit spolupatričnosti“ je cieľom úsilia Francúzska zvrchovanejšia, digitálnejšia, sociálnejšia a ľudskejšia Európa.

Počas francúzskeho predsedníctva sa prerokuje alebo prijme mnoho európskych zákonov venovaných napríklad týmto témam:

  • digitálne technológie: hospodárska regulácia a prebratie zodpovednosti platformami, najmä v súvislosti s nenávistnými prejavmi, ako aj právne predpisy o digitálnych službách a trhoch,
  • ekologická transformácia: stanovenie cien uhlíka pre dovezené výrobky na hraniciach EÚ, a to v záujme hospodárskej a ekologickej účinnosti,
  • sociálne veci: zavedenie európskych právnych predpisov o minimálnej mzde.

Program tiež pripomína záväzok Európskej únie v boji s pandémiou a jej hospodárske a spoločenské dôsledky.

Navštívte webové sídlo francúzskeho predsedníctva EÚ

Pozrite si video s názvom Čo je predsedníctvo Rady a ako funguje?

 

Share this on: