You are here

Výročné správy

Jedným z hlavných spôsobov, ktorým agentúra EU-OSHA zaručuje svoju transparentnosť a zodpovednosť, je uverejňovanie výročných správ o vlastných činnostiach a úspechoch.

Výročná správa o činnosti

Riaditeľ agentúry EÚ-OSHA každý rozpočtový rok vypracúva správu o činnosti agentúry za uplynulý rok. Má štruktúru ročného plánu riadenia a poskytuje správu o plnení hlavných cieľov a činností, ktoré boli uvedené v pláne. Skúma tiež prostriedky, ktoré boli použité na dosiahnutie cieľov agentúry. 

Výročná správa o činnosti slúži tiež ako správa riaditeľa o riadení, pričom obsahuje napríklad zavedenie noriem vnútornej kontroly.

Riadiaca rada agentúry EU-OSHA analyzuje a hodnotí správu o činnosti. Je to dôležitý krok v procese hodnotenia toho, ako agentúra plní svoj rozpočet na daný rok (postup udelenia absolutória).

Každá správa o činnosti obsahuje vyhlásenie o vierohodnosti, v ktorom riaditeľ vyhlasuje, že:

  • správa poskytuje pravdivý a verný pohľad;
  • zavedené systémy poskytujú nevyhnutné záruky týkajúce sa zákonnosti a správnosti finančných transakcií;
  • zo správy neboli vynechané žiadne významné informácie.

Výročná správa

Podľa nariadenia o zriadení agentúry EU-OSHA je riadiaca rada povinná prijať výročnú správu o činnosti agentúry a najneskôr do 15. júna ju predložiť Európskemu parlamentu, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Dvoru audítorov, členským štátom a Poradnému výboru pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.

Je to doplnková, ale jednoznačná úloha k hodnoteniu, ktoré vykonáva rada o výročnej správe o činnosti agentúry, čo je vlastne požiadavkou stanovenou v nariadení agentúry o rozpočtových pravidlách a venovaný je jej samostatný bod programu.

Prístup ku všetkým výročným správam.