Výročná správa o činnosti

Jedným zo spôsobov, ktorým agentúra EU-OSHA zaručuje svoju transparentnosť a zodpovednosť, je uverejňovanie výročných správ o vlastných činnostiach a úspechoch.

Výkonný riaditeľ agentúry EU-OSHA pripravuje za každý rozpočtový rok správu o práci a činnostiach agentúry. Správa vychádza zo štruktúry ročného pracovného programu v programovom dokumente, informuje o plnení hlavných cieľov a realizácii činností, ktoré boli vytýčené v pláne. Skúmajú sa v nej aj zdroje, ktoré boli použité na dosiahnutie cieľov agentúry. 

Výročná správa o činnosti slúži aj ako správa o riadení výkonného riaditeľa a zahŕňa napríklad realizáciu rámca vnútornej kontroly vrátane výsledkov interných a externých auditov, výsledkov systému externého hodnotenia a ukazovateľov výkonnosti, ako aj finančné informácie a informácie z oblasti ľudských zdrojov.

Správna rada agentúry EU-OSHA analyzuje a hodnotí správu o činnosti. Je to dôležitý krok v procese hodnotenia toho, ako agentúra plní svoj rozpočet na daný rok (postup udelenia absolutória za účasti Európskeho parlamentu a Rady).