Konsolidovaná výročná správa o činnosti

Jedným zo spôsobov, ktorým EU-OSHA zaručuje transparentnosť a zodpovednosť, je uverejňovanie konsolidovaných výročných správ o činnosti a úspechoch.

Výkonný riaditeľ agentúry EU-OSHA pripravuje za každý rozpočtový rok správu o práci a činnostiach agentúry. Riadi sa štruktúrou ročného pracovného programu v jednotnom programovom dokumente, informuje o plnení hlavných cieľov a realizácii činností, ktoré boli vytýčené v pláne. Skúmajú sa v nej aj zdroje, ktoré boli použité na dosiahnutie cieľov agentúry. 

Konsolidovaná výročná správa o činnosti slúži aj ako správa o riadení výkonného riaditeľa a zahŕňa napríklad realizáciu rámca vnútornej kontroly vrátane výsledkov interných a externých auditov, výsledkov systému externého hodnotenia a ukazovateľov výkonnosti, ako aj finančné informácie a informácie z oblasti ľudských zdrojov.

Správna rada agentúry analyzuje a hodnotí správu o činnosti. Je to dôležitý krok v procese hodnotenia toho, ako agentúra plní svoj rozpočet na daný rok (postup udelenia absolutória za účasti Európskeho parlamentu a Rady).

Ak si chcete prečítať konsolidované výročné správy o činnosti z predchádzajúcich rokov, navštívte našu stránku s publikáciami.