Výročné správy

Výročná správa o činnosti

Riaditeľ agentúry EU-OSHA každý rozpočtový rok pripravuje správu o činnosti agentúry za uplynulý rok. Riadi sa štruktúrou ročného pracovného programu v programovom dokumente, informuje o plnení hlavných cieľov a realizácii činností, ktoré boli vytýčené v pláne. Skúmajú sa v nej aj zdroje, ktoré boli použité na dosiahnutie cieľov agentúry. 

Výročná správa o činnosti slúži tiež ako správa riaditeľa o riadení, pričom obsahuje napríklad zavedenie noriem vnútornej kontroly.

Riadiaca rada agentúry EU-OSHA analyzuje a hodnotí správu o činnosti. Je to dôležitý krok v procese hodnotenia toho, ako agentúra plní svoj rozpočet na daný rok (postup udelenia absolutória).

Každá správa o činnosti obsahuje vyhlásenie o vierohodnosti, v ktorom riaditeľ vyhlasuje, že:

  • správa poskytuje pravdivý a verný pohľad;
  • zavedené systémy poskytujú nevyhnutné záruky týkajúce sa zákonnosti a správnosti finančných transakcií;
  • zo správy neboli vynechané žiadne významné informácie.

Výročná správa

Podľa nariadenia o zriadení agentúry EU-OSHA je riadiaca rada povinná prijať výročnú správu o činnosti agentúry a najneskôr do 15. júna ju predložiť Európskemu parlamentu, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Dvoru audítorov, členským štátom a Poradnému výboru pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.

Je to doplnková, ale jednoznačná úloha k hodnoteniu, ktoré vykonáva rada o výročnej správe o činnosti agentúry, čo je vlastne požiadavkou stanovenou v nariadení agentúry o rozpočtových pravidlách a venovaný je jej samostatný bod programu.

Prístup ku všetkým výročným správam.