2016 — Európsky rok boja proti násiliu páchanému na ženách

Násilie páchané na ženách je v Európskej únii (EÚ) veľmi závažným problémom: jedna z troch žien bola obeťou sexuálneho a/alebo fyzického násilia. Rodovo podmienené násilie predstavuje porušovanie základných práv žien týkajúcich sa dôstojnosti, rovnosti a prístupu k spravodlivosti a patrí k najrozšírenejšiemu porušovaniu ľudských práv. Nepozná geografické, finančné, kultúrne ani spoločenské zábrany. Cieľom európskeho roku boja proti násiliu páchanému na ženách 2016 je riešiť túto zásadnú prekážku na ceste k rodovej rovnosti v EÚ.

Násilie páchané na ženách zahŕňa všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktorých výsledkom je fyzická, sexuálna, psychologická alebo ekonomická ujma alebo utrpenie žien (alebo ktoré ich pravdepodobne zapríčiňujú). Patria sem hrozby takéhoto násilia, donútenie a svojvoľné pozbavenie slobody verejne alebo v súkromnom živote. Okrem toho sa určité násilné trestné činy týkajú predovšetkým žien, ako napríklad sexuálne napadnutie, sexuálne obťažovanie, znásilnenie, prenasledovanie a domáce násilie.

Cieľom európskeho roka je podnietiť otvorený dialóg a debatu, a to v rámci krajín EÚ a medzi nimi. Európsky rok boja proti násiliu páchanému na ženách 2016 podporí a posilní činnosti EÚ na zvyšovanie informovanosti o rodovo podmienenom násilí a bude stimulovať otvorenejšie nahlasovanie tohto problému. Bude zameraný aj na rozvoj praktických opatrení na boj proti násiliu páchanému na ženách a bude sa snažiť určiť nové dlhodobé politické ciele.

Viac informácií o európskom roku boja proti násiliu páchanému na ženách 2016.

Príspevok v OSHwiki o sexuálnom obťažovaní a viktimizácii: čo sa deje na pracovisku

Informačný graf o sexuálnom obťažovaní v práci

Ženy a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť