Európske observatórium rizík

Cieľom Európskeho observatória rizík agentúry EU-OSHA je identifikovať nové a vznikajúce riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby sa zlepšilo vhodné načasovanie a účinnosť preventívnych opatrení.

Na dosiahnutie tohto cieľa Európske observatórium rizík poskytuje prehľad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe, opisuje trendy a sprievodné faktory a predvída zmeny v práci a ich pravdepodobný vplyv na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ciele

S vývojom našej spoločnosti pod vplyvom nových technológií a zmien hospodárskych a sociálnych podmienok sa sústavne menia naše pracoviská, pracovné zvyklosti a postupy. Tieto nové situácie prinášajú zamestnancom a zamestnávateľom nové a vznikajúce riziká a problémy, ktoré si na druhej strane vyžadujú politické, administratívne a technické prístupy zabezpečujúce vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Účinná prevencia môže významne prispieť k celkovému cieľu stratégie Európa 2020, ktorým je dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast, ako aj zvýšiť mieru zamestnanosti zo 69 % na 75 %. Mnohí ľudia odchádzajú z trhu práce z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, preto ak chceme zlepšiť prevenciu rizík a dosiahnuť udržateľný pracovný život a vyššie miery zamestnanosti, je nevyhnutné predvídať riziká.

V následných európskych stratégiách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa určila potreba pripraviť sa na tieto nové okolnosti a zdôraznilo sa, že:

predvídanie nových a vznikajúcich rizík, či už sú spojené s technologickou inováciou alebo sú spôsobené sociálnymi zmenami, je mimoriadne dôležité, aby sa riziká udržali pod kontrolou.
Na to je potrebné predovšetkým priebežné skúmanie samotných rizík na základe systematického zhromažďovania informácií a vedeckých stanovísk.“ (Stratégia Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2002 – 2006)

Žiadosť v tejto stratégii, adresovaná agentúre EU-OSHA, zriadiť Európske observatórium rizík na plnenie týchto úloh, bola nasledovaná ďalšou stratégiou Spoločenstva na obdobie rokov 2007 – 2012, v ktorej bol zdôraznený význam predvídania rizika, a v ktorej bolo observatórium agentúry vyzvané na prijatie viacerých iniciatív.

Najnovšia európska stratégia, strategický rámec EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2014 – 2020, sa ďalej zaoberá touto témou spolu so žiadosťou o podporu zistení Európskeho observatória rizík.

Ako funguje Európske observatórium rizík

Európske observatórium rizík pridáva hodnotu prostredníctvom zhromažďovania a analýzy informácií, ich uvádzania do súvislostí (najmä pokiaľ ide o európsky sociálny program a stratégiu Spoločenstva), vyhľadávania trendov s cieľom predvídať zmeny a účinne komunikovať o kľúčových problematikách s našou cieľovou skupinou: politickými činiteľmivýskumnými pracovníkmi. Snažíme sa aj o podnietenie diskusií a úvah medzi zainteresovanými partnermi agentúry EU-OSHA a o vytvorenie platformy na dialóg medzi odborníkmi a politickými predstaviteľmi na rôznych úrovniach.

Informácie potrebné na identifikáciu nových a vznikajúcich rizík môžu pochádzať z mnohých zdrojov, ako sú údaje z úradných registrov, odborná literatúra, odborné prognózy alebo údaje z prieskumov. Na pokrytie všetkých týchto potenciálnych zdrojov informácií organizujeme naše činnosti okolo troch základných oblastí: