Sieť Enterprise Europe Network

Sieť Enterprise Europe Network

Sieť Enterprise Europe NetworkSieť Enterprise Europe Network (EEN) je vlajkovou loďou európskej iniciatívy zameranej na poskytovanie inovácie a podporu podnikania pre malé a stredné podniky (MSP) v celej Európskej únii. Táto sieť, ktorá je súčasťou rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu, je kontaktné miesto pre poskytovanie informácií o politikách a právnych predpisoch EÚ, možnostiach financovania, pomoci pri hľadaní obchodných partnerov a pomoci pri rozvoji výskumných a inovačných kapacít. Zahŕňa približne 600 partnerských organizácií v 53 krajinách, ktoré MSP ponúkajú širokú škálu služieb.

Cieľom projektu partnerstva v oblasti komunikácie je zvýšiť informovanosť MSP o význame bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytnúť im jednoduchý prístup k praktickým informáciám a užitočným kontaktom na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako sú napríklad národné stretnutia partnerov, balíky na zvýšenie informovanosti a iné činnosti, ako sú ocenenia BOZP siete EEN.

Členovia siete EEN sú jednými z hlavných partnerov, ktorí agentúre EU-OSHA pomáhajú dosiahnuť jej ciele, spolu s Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW), Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky (EASME) a národnými kontaktnými miestami agentúry EU-OSHA.

Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW) je poverené podporovaním rámca pre európske podniky orientovaného na rast. Zohráva kľúčovú úlohu v programe stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, a ide o útvar Európskej komisie zodpovedný napríklad za dokončenie vnútorného trhu pre výrobky a služby, podporu podnikania a rastu a uľahčenie prístupu k financovaniu pre MSP.

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) bola zriadená Európskou komisiou, aby v jej mene riadila dôležité časti niekoľkých programov EÚ vrátane Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME), finančného nástroja pre životné prostredie (LIFE), programu Horizont 2020 a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (EMFF).

Jej cieľom je pomôcť vytvoriť konkurencieschopnejšie európske hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, založená na znalostiach a inovácii.

Zástupcovia siete Enterprise Europe Network pre BOZP a ich úloha

Ocenenie siete Enterprise Europe Network pre oblasť BOZPOd roku 2009 sieť EEN spolupracuje s agentúrou EU-OSHA na zvyšovaní informovanosti o BOZP medzi MSP a mikropodnikmi. Sieť EEN menuje na vykonávanie tejto úlohy zástupcov pre BOZP na úrovni jednotlivých krajín. Ich úlohou je koordinovať činnosti, presadzovať BOZP v MSP na vnútroštátnej úrovni a predkladať raz ročne správu agentúre EU-OSHA o ich činnostiach v oblasti BOZP.

Pozri úplný zoznam zástupcov siete EEN pre BOZP

V rámci projektu partnerstva v oblasti komunikácie je hlavnou úlohou pracovnej skupiny pre partnerstvo v oblasti komunikácie, zloženej z troch národných kontaktných miest, troch zástupcov siete EEN pre BOZP a zástupcov agentúry EU-OSHA, GR GROW a agentúry EASME poskytovať strategické a odborné poradenstvo o vykonávaní a monitorovaní stratégie agentúry EU-OSHA pre partnerstvo v oblasti komunikácie.

Ocenenie siete Enterprise Europe Network pre oblasť BOZP

V rámci kampane agentúry Zdravé pracoviská je cieľom ocenenia siete EEN pre BOZP zvýšiť informovanosť malých a stredných podnikov o BOZP a presadzovať ju. Členovia siete EEN z 27 členských štátov vrátane Islandu, Lichtenštajnska a Nórska sú vyzývaní, aby predkladali na posúdenie niektorý zo svojich projektov, ktorého cieľom je presadzovať väčšiu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v MSP a ktorý možno zaradiť do jednej z týchto kategórií: činnosti a podujatia na podporu BOZP, budovanie siete, tlačená a internetová komunikácia a publikácie.

Ocenenie siete EEN pre oblasť BOZP sa udeľuje každé dva roky.

2013 | 2014/15 | 2016/17 2018/19