Tlačové správy
NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE - 29/11/2018 - 01:45

Práca v digitálnej budúcnosti – nová štúdia predpovedá bezprostredné riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

V novej správe EU-OSHA uverejňuje zistenia hlavného dvojročného prognostického projektu o účinkoch digitalizácie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v EÚ. Konečné výsledky tohto prognostického projektu zdôrazňujú rozvoj technológií s podporou IKT, potenciálny vplyv týchto technológií na charakter a organizáciu práce, ako aj súvisiace výzvy a príležitosti v oblasti BOZP.

Intenzívnejšie sledovanie pracovníkov, nepretržitá dostupnosť, časté zmeny pracovného miesta a riadenie práce algoritmom môže zvýšiť zaťaženie stresom. Boli identifikované aj rastúce ergonomické riziká súvisiace rozhraniami človek-stroj a pribúdanie práce online a mobilnej práce, ako aj pravdepodobné dôsledky rozšírenej digitalizácie na pracovisku.

Digitalizácia a vznik nových technológií ovplyvňujú charakter pracovných miest a úloh, sektorov a odvetví, v ktorých ľudia pracujú, dokonca aj ich vnímanie práce. Trendy ukazujú, že technológie s podporou IKT do roku 2025 zmenia zariadenie, nástroje a systémy používané na organizovanie, riadenie a poskytovanie produktov, služieb a znalostí. Správa – Prognóza nových a vznikajúcich rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, súvisiacich s digitalizáciou do roku 2025 – skúma potenciálne vplyvy digitalizácie: kolaboratívna robotika, umelá inteligencia, internet vecí, autonómne vozidlá, bionika, virtuálna a rozšírená realita, nositeľná technológia, veľké dáta, 3D a 4D tlač a online platformy.

Pripravili sme štyri scenáre, ako bude vyzerať pracovný život v roku 2025, zohľadňujúc spoločenský, technologický, hospodársky, environmentálny a politický kontext. Scenáre berú do úvahy potenciálne rozdiely v prístupe jednotlivých vlád a verejnosti k digitálnym vývojovým trendom. Skúmajú aj úroveň hospodárskeho rastu a používanie nových technológií v priebehu nasledujúcich rokov. Rozsah možných vplyvov, ktoré môže mať rozvoj digitálnych technológií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa skúma s cieľom podporiť informovanú diskusiu o tom, ako by rozsiahle plánovanie a tvorba politík mohli formovať budúcnosť ochrany zdravia pri práci v digitálnom svete. Scenáre (Evolúcia, Transformácia, Využívanie a Fragmentácia) integrujú odborné informácie zhromaždené prostredníctvom preskúmania literatúry, telefonických pohovorov, internetových prieskumov a seminárov.

Napríklad scenár Evolúcia predpokladá, že tempo hospodárskeho rastu a využívanie nových technológií sa pomalí a že vláda sa bude veľmi intenzívne zameriavať na práva, sociálne zabezpečenie, zdravie a vzdelávanie pracujúcich. V tomto scenári môžu byť riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich prevencia lepšie známe ako v prípade iných, keďže sa nové technológie nezavádzajú rýchlo. Niektoré z týchto technológií však nemusia byť dobre udržiavané z dôvodu obmedzených finančných možností podnikov.

Výzvy a príležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa posudzujú v prípade každého scenára samostatne, ale zisťujú sa aj problémy spoločné pre všetky štyri scenáre. Predpokladajú sa určité pozitívne výsledky, napríklad ľudia budú vďaka robotike a automatizácii zriedkavejšie pracovať v tradične nebezpečných prostrediach.

Psychosociálne a organizačné faktory sa však pravdepodobne stanú dôležitejšími, keďže digitalizovaná práca poháňa zmeny, ako je zvýšené monitorovanie pracovníkov, predpoklad nepretržitej dostupnosti, častejšie zmeny pracovného miesta a riadenie práce a pracovníkov pomocou algoritmov. Toto všetko môže zvyšovať úroveň stresu pracovníkov. Zisťujú sa aj zvyšujúce sa ergonomické riziká spôsobené rozhraniami medzi človekom a počítačom, nárast práce online a mobilnej práce a zosilnené riziká kybernetickej bezpečnosti ako pravdepodobné výsledky rozšírenej digitalizácie na pracovisku.

Digitálne technológie uľahčujú aj nové formy postavenia v zamestnaní so zvyšujúcim sa počtom pracovníkov, s ktorými sa zaobchádza (oprávnene alebo neoprávnene) ako so samostatne zárobkovo činnými osobami, na ktorých sa nemusí vzťahovať existujúce nariadenie o BOZP, čo spochybňuje existujúce mechanizmy na riadenie a reguláciu BOZP.

Na splnenie predpokladaných výziev sa navrhujú určité pravdepodobné stratégie v oblasti BOZP, ako sú pokročilé hodnotenia rizík na pracovisku, a to pomocou bezprecedentných príležitostí, ktoré poskytujú digitálne technológie (nositeľné zariadenia a veľké dáta), ale aj zohľadnením nových problémov, ktoré prinášajú. Okrem toho sa navrhuje aktívny prístup sústredený na pracovníka pri plánovaní a zavádzaní digitalizačných stratégií a rámec na objasnenie záväzkov a zodpovedností v oblasti BOZP v súvislosti s novými systémami a novými spôsobmi práce.

Cieľom tohto výskumu je informovať tvorcov politík EÚ, vlády, odbory a zamestnávateľov o tom, ako môže digitalizácia z dlhodobého hľadiska vplývať na bezpečnosť a zdravie pracovníkov v EÚ, a podporiť návrh náležitého výskumu, politík a stratégií v oblasti BOZP. Zastáva holistický preventívny prístup k BOZP s cieľom minimalizovať negatívny vplyv vznikajúcich výziev na pracovníkov, podniky, hospodárstvo a spoločnosť.

Odkazy:

Poznámky pre redaktorov: 
1.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

http://osha.europa.eu

2.

Prepojený európsky digitálny jednotný trh, ktorým sa odstraňujú prekážky medzi národmi, zlepšujú digitálne infraštruktúry a posilňujú digitálne zručnosti, je pre Európsku komisiu kľúčovou prioritou. V rámci súvisiacej podpory a v súlade so strategickým rámcom EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 vykonala agentúra EU-OSHA tento prognostický projekt v reakcii na výzvu „očakávať možné negatívne účinky nových technológií a zmien v organizácii práce na zdravie a bezpečnosť pracovníkov.“ Takisto sa tým podporujú zásady Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý tvorí širší politický rámec činnosti v oblasti sociálnej ochrany a základných práv a zahŕňa právo na spravodlivé pracovné podmienky.