Z nového prieskumu vyplýva, že UV žiarenie a emisie z naftových motorov sú najčastejším rizikovým faktorom vzniku rakoviny, ktorým sú vystavené pracoviská v Európe

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Z nového prieskumu vyplýva, že UV žiarenie a emisie z naftových motorov sú najčastejším rizikovým faktorom vzniku rakoviny, ktorým sú vystavené pracoviská v Európe

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes uvádza prvé zistenia z prieskumu expozície pracovníkov rizikovým faktorom vzniku rakoviny (WES) v Európe, ktorý sa uskutočnil s tisíckami pracovníkov v šiestich členských štátoch EÚ s cieľom poskytnúť presné údaje, ktoré môžu prispieť k prevencii rakoviny súvisiacej s prácou. 

Je to po prvýkrát, čo máme k dispozícii štúdiu, ktorá zohľadňuje kombinovanú expozíciu a zahŕňa pracovníkov, ktorí by za normálnych okolností neboli zahrnutí, ako sú samostatne zárobkovo činné osoby alebo zamestnanci v mikroorganizáciách a malých organizáciách, a to vo všetkých druhoch povolaní. Určite prispeje k zlepšeniu preventívnych opatrení a k aktualizácii politiky založenej na dôkazoch.

William Cockburn
výkonný riaditeľ EU-OSHA

Podľa strategického rámca EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2021 – 2027prispievajú karcinogény v EÚ ročne k približne 100 000 úmrtiam na rakovinu súvisiacu s prácou. Na riešenie tohto problému na pracovisku je nevyhnutné mať k dispozícii aktuálne a spoľahlivé údaje o expozícii pracovníkov rizikám, ktoré môžu viesť k ochoreniu. Prieskum WES bol vyvinutý na odhad pravdepodobnej expozície pracovníkov 24 známym rizikovým faktorom rakoviny, medzi ktoré patria priemyselné chemikálie, látky a zmesi vznikajúce počas procesu a fyzikálne rizikové faktory. 

Najčastejšími identifikovanými pravdepodobnými expozíciami pri práci bolo slnečné ultrafialové (UV) žiarenie, výfukové emisie naftových motorov, benzén, respirabilný kryštalický kremík (RCS) a formaldehyd. V prieskume sa zohľadnili aj jednotlivci, ktorí mali počas svojho posledného pracovného týždňa pred prieskumom viacnásobné expozície, čo znamená expozíciu aspoň dvom rizikovým faktorom vzniku rakoviny, ktoré sa nemusia vyskytovať v rovnakom čase alebo v rámci rovnakého pracovného procesu. Z údajov vyplýva, že viac ako 60 % pracovníkov v oblasti ťažby a dobývania a v stavebníctve malo viacnásobnú expozíciu.

Výkonný riaditeľ agentúry EU-OSHA William Cockburn uviedol: „Nový prieskum expozície pracovníkov dôkladne skúma relevantné údaje, ktoré nám pomôžu pochopiť súčasný scenár vystavenia riziku rakoviny na pracoviskách. Je to po prvýkrát, čo máme k dispozícii štúdiu, ktorá zohľadňuje kombinovanú expozíciu a zahŕňa pracovníkov, ktorí by za normálnych okolností neboli zahrnutí, ako sú samostatne zárobkovo činné osoby alebo zamestnanci v mikroorganizáciách a malých organizáciách, a to vo všetkých druhoch povolaní. Určite prispeje k zlepšeniu preventívnych opatrení a k aktualizácii politiky založenej na dôkazoch“.

Dotazníky boli zaslané osobám vo veku 15 a viac rokov, ktoré pracujú vo všetkých odvetviach hospodárskej činnosti v Nemecku, Írsku, Španielsku, Francúzsku, Maďarsku a Fínsku. V rámci prieskumu sa podarilo získať 24 402 platných rozhovorov na analýzu. Informácie zo štúdie môžu podporiť prípadné budúce návrhy na zmenu smernice o karcinogénoch, mutagénoch a látkach poškodzujúcich reprodukciu, opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine. Okrem toho môže zlepšiť prevenciu chorôb súvisiacich s prácou, najmä rakoviny, čo je jedným z kľúčových cieľov strategického rámca EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2021 – 2027.

Výsledky prieskumu budú zverejnené v rôznych fázach. Prvé zistenia budú prvýkrát prezentované na konferencii „Prevencia rakoviny súvisiacej s prácou“, ktorá sa uskutoční 20. a 21. novembra v Madride, Španielsko. Podujatie je súčasťou plánu opatrení proti karcinogénom, čo je iniciatíva, ktorá bude takisto využívať údaje poskytnuté z prieskumu WES, pretože zvyšuje informovanosť o rizikách vyplývajúcich z vystavenia karcinogénom na pracovisku a zaisťuje výmenu osvedčených postupov medzi spoločnosťami a organizáciami.

Odkazy:

Notes to editor:

Prieskum expozície zamestnancov rizikovým faktorom vzniku rakoviny (WES) v Európe

Cieľom prieskumu expozície pracovníkov rizikovým faktorom vzniku rakoviny (WES) v Európe je poskytnúť aktuálne a spoľahlivé údaje o expozícii pracovníkov rizikám, ktoré môžu viesť k tomuto ochoreniu. Rakovina je jedným z najväčších zdravotných problémov, ktorým čelia európske pracoviská, a prieskum je základným nástrojom na riešenie tohto problému. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) môže prostredníctvom prieskumu WES prispieť k prevencii, zvyšovaniu informovanosti a tvorbe politík, čo v konečnom dôsledku pomôže v boji proti rakovine súvisiacej s prácou.

O agentúre EU-OSHA

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

https://osha.europa.eu/sk