Tlačové správy
NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE - 21/10/2019 - 01:30

Pripojte sa k agentúre EU-OSHA a oslávte európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V čase od 21. do 25. októbra Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci spolu so svojou sieťou partnerov predstaví významný míľnik v kampani Zdravé pracoviská. Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zameraný na zvýšenie informovanosť o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku a na propagovanie aktívnej a participatívnej prevencie rizík. Tohtoročný európsky týždeň je v znamení aktuálnej kampane s názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Podľa eurobarometra, na ktorého prieskume sa zúčastnilo takmer 28 000 ľudí v 28 krajinách, sa 65 % opýtaných domnieva, že sú vystavení nebezpečným chemickým látkam. Práve tu prichádza na pomoc elektronický nástroj EU-OSHA na riadenie nebezpečných látok. Bezplatný nástroj poskytuje zamestnávateľom podporu a poradenstvo, ktoré potrebujú na efektívne riadenie nebezpečných látok na pracovisku.

Milióny zamestnancov v Európe sa často dostávajú do kontaktu s nebezpečnými látkami na pracovisku a takéto látky sa čoraz častejšie používajú. Vystavenie nebezpečnými látkam môže mať negatívny vplyv na zdravie pracujúcich a ich práceschopnosť z dlhodobého hľadiska, preto je prevencia mimoriadne dôležitá. Stovky podujatí a akcií organizovaných v rámci európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia sú zamerané na zvýšenie informovanosti o tejto problematike a na posilnenie výmeny osvedčených postupov cielených na účinnú prevenciu rizík.

Výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA Christa Sedlatschek je pevne presvedčená, že všetky európske podniky musia mať prístup k znalostiam a zdrojom, ktoré potrebujú na zlepšenie riadenia rizík, a poukazuje na ústrednú úlohu, ktorú pritom zohráva kampaň Zdravé pracoviská: „Podľa eurobarometra, na ktorého prieskume sa zúčastnilo takmer 28 000 osôb v 28 krajinách, sa 65 % opýtaných domnieva, že sú vystavení nebezpečným chemickým látkam. Práve tu prichádza na pomoc elektronický nástroj EU-OSHA na riadenie nebezpečných látok. Je bezplatný a zamestnávateľom poskytuje podporu a poradenstvo, ktoré potrebujú na efektívne riadenie nebezpečných látok na pracovisku.“

Interaktívny elektronický nástroj, osobitne vyvinutý pre mikropodniky a malé podniky, pomáha podnikom pri posudzovaní rizík spojených s používaním nebezpečných látok a poskytuje im cielené poradenstvo o osvedčených postupoch a o tom, ako uplatňovať účinné opatrenia na pracovisku. Od svojho sprístupnenia v máji 2018 nástroj zaznamenal obdivuhodných 26 000 návštev a v súčasnosti je nastavený na Island, Nórsko a Portugalsko. 

Agentúra úzko spolupracuje so širokou sieťou partnerov pri propagovaní európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prispieva k jeho úspešnosti. Národným koordinačným strediskám, oficiálnym partnerom kampane a mediálnym partnerom by sa agentúra chcela poďakovať predovšetkým za ich podporu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou úspechu európskeho týždňa.

Národné koordinačné strediská pripravili širokú ponuku podujatí v rámci tohto týždňa. Národné podujatia na záver kampane, kde sa pripomenú jej najdôležitejšie míľniky, vymenia sa osvedčené postupy a zhrnú sa získané poznatky, sa uskutočnia v Rakúsku, Litve, Taliansku a na Slovensku.

 Konferencia v Barcelone v Španielsku sa je zameraná na zníženie expozície karcinogénom, pričom seminár v Madride poukazuje na význam kultúry dôslednej prevencie rizík pri riadení nebezpečných látok. Na konferencii vo Fínsku sa bude diskutovať o bezpečnom zaobchádzaní s chemickými látkami na pracovisku a účastníkom budú predstavené praktické rady.

 

Súbežne budú partneri kampane, mediálni partneri a zanietené strany organizovať mnoho menších podujatí v celej Európe s rovnakým cieľom, ktorým je znížiť riziko spojené s nebezpečnými látkami na pracoviskách v Európe.

 

Zapojte sa!

Ktokoľvek, či zamestnanci alebo zamestnávatelia, resp. odborníci na BOZP a zúčastnené strany, sa môže zúčastniť na európskom týždni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak ste prispieť k propagácii bezpečnejších a zdravších pracovísk, môžete

 

  • stiahnuť a distribuovať bezplatné zdroje kampane,
  • zorganizovať podujatie alebo aktivitu vo svojej lokalite,
  • sledovať nás na sociálnych médiách cez #EUhealthyworkplaces a šíriť reklamné príspevky a materiály,
  • zúčastniť sa na podujatiach a súťažiach.

 

Odkazy:

Poznámky pre redaktorov: 
1.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

http://osha.europa.eu

2.

Kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látkyprispieva k zvyšovaniu informovanosti o nebezpečných látkach na pracovisku a poskytuje informácie o tom, ako predchádzať súvisiacim rizikám. Kampaň sa zameriava najmä na pracovníkov s osobitnými potrebami a na cieľové skupiny, ktoré sú obzvlášť citlivé na riziká, ako napr. migrujúci pracovníci a mladí ľudia. Podobne ako predchádzajúce kampane za zdravé pracoviská aj túto kampaň koordinujú na vnútroštátnej úrovni koordinačné strediská EU-OSHA a podporujú ju oficiálni a mediálni partneri kampane.

Kampaň sa začala v apríli 2018. Medzi hlavné podujatia v kalendári kampane patria európske týždne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v októbri 2018 a 2019) a slávnostné odovzdanie filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská (v novembri 2018 a 2019). Kampaň sa skončí samitom Zdravé pracoviská (v novembri 2019), keď sa zídu všetci, ktorí prispeli ku kampani, spolu so zástupcami agentúry EU-OSHA, aby zhodnotili úspechy kampane a získané poznatky.