Tlačové správy
NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE - 12/11/2019 - 14:00

Samit Zdravé pracoviská podporuje šírenie najlepších postupov pri riadení nebezpečných látok na pracovisku

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes víta zainteresované strany v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v španielskom Bilbau na samite Zdravé pracoviská 2019. Tento samit ponúka po skončení ďalšej dvojročnej kampane ideálnu príležitosť zamyslieť sa nad získanými poznatkami a podeliť sa o najlepšie postupy pri riadení nebezpečných látok na pracovisku.

Počas kampane na roky 2018 – 2019 sme zaznamenali nebývalú mieru účasti. Kontaktné miesta agentúry EU-OSHA zorganizovali viac ako 350 činností vo viac než 30 krajinách, do ktorých sa zapojilo viac než 17 000 účastníkov.

Poprední odborníci a osoby prijímajúce rozhodnutia v oblasti BOZP z celej Európy spájajú svoje sily s inštitúciami EÚ a národnými kontaktnými miestami agentúry EU-OSHA, oficiálnymi partnermi kampane, mediálnymi a so sociálnymi partnermi, aby sa spoločne zamysleli nad dosiahnutými úspechmi a poznatkami získanými počas kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky na roky 2018 – 2019. Týmto spôsobom si vymieňajú poznatky a najlepšie postupy a preskúmavajú možnosti budúcich stratégií v záujme účinnej prevencie a udržateľného riadenia nebezpečných látok.

Každý deň je nebezpečným látkam v Európe vystavené veľké množstvo pracovníkov a používanie nebezpečných chemických látok stále rastie. Náš najnovší prieskum ESENER-3 z roku 2019 potvrdzuje, že prítomnosť potenciálne nebezpečných chemických alebo biologických látok na pracovisku uvádza 38 % európskych podnikov.[1] Kampaň agentúry EU-OSHA na roky 2018 – 2019 bola veľmi úspešná, pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti o rizikách, ktorým sú vystavení pracovníci, aj pokiaľ ide o podporu kultúry prevencie.

Christa Sedlatschek, výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA, poukazuje na odhodlanie agentúry vytvoriť kultúru prevencie rizík a na to, ako sa toto odhodlanie premietlo do úspešnosti kampane:

Počas kampane na roky 2018 – 2019 sme zaznamenali nebývalú mieru účasti. Kontaktné miesta agentúry EU-OSHA zorganizovali viac ako 350 činností vo viac než 30 krajinách, do ktorých sa zapojilo viac než 17 000 účastníkov. Záverečnou bodkou za touto úspešnou kampaňou je samit Zdravé pracoviská, pričom však budeme v kampani pokračovať poskytovaním praktických nástrojov a usmernení pre naše cieľové skupiny a budeme sa naďalej zapájať do plnenia akčného plánu opatrení proti karcinogénom.“

Paralelné semináre, ktorých cieľom je podporiť diskusiu medzi delegátmi, sa zameriavajú na:

  • preventívne opatrenia na minimalizovanie expozície karcinogénom na pracovisku,
  • osvedčené postupy a intervencie,
  • udržateľné riadenie nebezpečných látok a ich nahrádzanie vo výrobných procesoch,
  • budúce výzvy z hľadiska účinnej prevencie. 

Hlavným bodom samitu je slávnostné odovzdávanie Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, čo je príležitosť oceniť podniky za inovatívny prínos k zvyšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k šíreniu najlepších postupov. Tento rok získalo ocenenie a uznanie za aktívny a udržateľný prístup k ochrane pracovníkov pred nebezpečnými látkami desať organizácií.

Zástupkyňa Európskej environmentálnej agentúry Greet Schoeters predstavuje v hlavnom prejave svoj pohľad na to, ako môžeme využiť poznatky získané v minulosti na zvýšenie informovanosti a zlepšenie budúcich postupov.

Záverečné stretnutie v rámci tohto podujatia je zamerané na prípravy, ktoré v súčasnosti prebiehajú v súvislosti s kampaňou na roky 2020 – 2022 s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž. Cieľom tejto kampane, ktorá bude ako prvá trvať tri roky, je zvyšovať informovanosť o poruchách podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a podporovať riadenie a prevenciu tohto rozšíreného a závažného problému.

Samit je prenášaný naživo online a všetky paralelné zasadnutia budú zaznamenané a sprístupnené na webovom sídle agentúry EU-OSHA.

Odkazy:

[1] First findings — Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-3) [Prvé zistenia – Tretí Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-3)], EU-OSHA, 2019, publikácia bude vydaná neskôr v roku 2019.

Poznámky pre redaktorov: 
1.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

http://osha.europa.eu

2.

Kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látkyprispieva k zvyšovaniu informovanosti o nebezpečných látkach na pracovisku a poskytuje informácie o tom, ako predchádzať súvisiacim rizikám. Kampaň sa zameriava najmä na pracovníkov s osobitnými potrebami a na cieľové skupiny, ktoré sú obzvlášť citlivé na riziká, ako napr. migrujúci pracovníci a mladí ľudia. Podobne ako predchádzajúce kampane za zdravé pracoviská aj túto kampaň koordinujú na vnútroštátnej úrovni koordinačné strediská EU-OSHA a podporujú ju oficiálni a mediálni partneri kampane.

Kampaň sa začala v apríli 2018. Medzi hlavné podujatia v kalendári kampane patria európske týždne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v októbri 2018 a 2019) a slávnostné odovzdanie filmovej ceny kampane Zdravé pracoviská (v novembri 2018 a 2019). Kampaň sa skončí samitom Zdravé pracoviská (v novembri 2019), keď sa zídu všetci, ktorí prispeli ku kampani, spolu so zástupcami agentúry EU-OSHA, aby zhodnotili úspechy kampane a získané poznatky.