Tlačové správy
NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE - 17/09/2019 - 01:30

V súťaži o cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská sa vyzdvihujú príklady kontroly nebezpečných látok na pracovisku

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v rámci 14. ročníka svojej súťaže o cenu za dobrú prax vyhlasuje ocenené a uznané príklady z organizácií, ktoré uplatňujú inovačný prístup k úspešnému boju proti rizikám, ktoré predstavujú nebezpečné látky. Cieľom súťaže je oceniť organizácie, ktoré napĺňajú výnimočné záväzky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a podporovať postupy, ktoré chránia pracovníkov a zvyšujú produktivitu.

Víťazné príklady pochádzajú z podnikov a organizácií rôznych veľkostí a z rôznych odvetví, pričom všetky majú spoločný cieľ: vytvoriť kultúru prevencie a chrániť pracovníkov pred nebezpečnými látkami.

Súťaž na roky 2018 – 2019 tvorí kľúčovú súčasť kampane agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky. Výkonná riaditeľka EU-OSHA Dr. Christa Sedlatschek v súvislosti s ocenením uviedla: „Máme veľkú radosť z takého veľkého počtu skutočne kvalitných a rôznorodých príkladov osvedčených postupov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti kontroly nebezpečných látok. Víťazné príklady pochádzajú z podnikov a organizácií rôznych veľkostí a z rôznych odvetví, pričom všetky majú spoločný cieľ: vytvoriť kultúru prevencie a chrániť pracovníkov pred nebezpečnými látkami.“

Ocenených bolo šesť organizácií:

  • česká farmaceutická spoločnosť VAKOS XT, a.s., ktorá spolupracovala s ministerstvom vnútra na vypracovaní programu opatrení na ochranu štátnych zamestnancov pred expozíciou nezákonným drogám počas policajných zásahov v nezákonných laboratóriách na výrobu drog a pod.,
  • veľká francúzska spoločnosť Eiffage Infrastructures pôsobiaca v sektore výstavby a údržby ciest, ktorá vypracovala nové techniky, na základe ktorých sa v jej analytických laboratóriách úplne prestali používať nebezpečné rozpúšťadlá,
  • nemecká Spolková asociácia pre sklenárske povolania, ktorá vyvinula a začala používať bezpečnú a úspornú techniku na manipuláciu s materiálmi obsahujúcimi azbest,
  • malý kadernícky a kozmetický salón Peluquería Elvira, ktorý eliminoval nebezpečné látky a zmenil pracovné podmienky aj v iných salónoch po celom Španielsku,
  • švédska výrobná spoločnosť Atlas Copco Industrial Technique AB, ktorá podporila kultúru účasti a spolupráce a zaviedla kolektívne opatrenia na ochranu pracovníkov pred potenciálne nebezpečnými uhlíkovými nanorúrkami,
  • malý poľnohospodársky podnik Mansholt BVHolandsku, ktorý v spolupráci s vnútroštátnym sektorovým orgánom pre BOZP prijal súbor technických a organizačných opatrení na ochranu pracovníkov pred nebezpečným prachom.

Ďalšie štyri organizácie získali uznanie: kancelária ombudsmana pre ochranu životného prostredia vo Viedni v Rakúsku, stavebná spoločnosť BAM Ireland v Írsku, slovinská výrobná spoločnosť Gorenje, d.d., a organizácia British Occupational Hygiene Society v Spojenom kráľovstve.

Prihlášky do súťaže sa najskôr posúdili na vnútroštátnej úrovni a potom boli za každú krajinu nominovaní dvaja národní víťazi do celoeurópskeho kola. Európska porota posudzovala spôsob, akým boli osvedčené postupy vykonávané, ako sa uskutočnilo posúdenie rizík a ako sa uplatňovala zásada STOP – čiže ako bol prijatý prístup k prevencii založený na hierarchii opatrení, pri ktorom sa najskôr uprednostňuje nahradenie nebezpečných látok a až potom nasledujú technické a organizačné opatrenia a napokon opatrenia v podobe osobných ochranných prostriedkov. Porota ďalej posudzovala, či intervencie viedli k skutočnému a preukázateľnému zlepšeniu v oblasti BOZP na základe celostného prístupu, ktorý zahŕňa účasť pracovníkovzáväzok na úrovni vedenia. Vybraté intervencie sú udržateľné z hľadiska času, prenosné, pokiaľ ide o možnosť uplatnenia v iných organizáciách alebo členských štátoch, a presahujú požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Na znak uznania prínosu, ktorým tieto organizácie prispeli k zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj s cieľom zvyšovať informovanosť o zavedených osvedčených postupoch dostane každá z ocenených organizácií cenu a každá z uznaných organizácií získa certifikát na mimoriadnom slávnostnom odovzdávaní cien v novembri v rámci samitu Zdravé pracoviská v Bilbau.

Prečítajte si o ocenených a uznaných príkladoch v publikácii Cena za dobrú prax

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

Poznámky pre redaktorov: 
1.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

http://osha.europa.eu