You are here

Tlačové správy
NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE - 24/09/2018 - 01:00

EU-OSHA sa pridá k boju proti rakovine z povolania na konferencii v rámci rakúskeho predsedníctva EÚ

Rakúske predsedníctvo Rady EÚ 24. a 25. septembra vo Viedni usporiada konferenciu na vysokej úrovni s názvom Boj proti rakovine z povolania. Množstvo rečníkov a účastníkov vrátane politikov, sociálnych partnerov a odborníkov z oblasti priblíži spôsoby, akými možno chrániť zamestnancov v Európe pred expozíciou karcinogénom na pracovisku.

Veríme, že informovaním a vzdelávaním zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj ponúkaním praktických riešení, sa nám podarí znížiť expozíciu karcinogénom na pracovisku, alebo jej dokonca úplne zabrániť, čím sa predíde zbytočnému utrpeniu a úmrtiam na rakovinu.

V rámci konferencie bude predstavený prehľad súčasných výziev, najnovší vývoj a prebiehajúce iniciatívy. Aspekty, ktorým bude venovaná pozornosť, siahajú od európskej perspektívy až k jednoduchým opatreniam a praktickým riešeniam vhodným na zavedenie v rámci spoločností. Účastníci budú mať na workshopoch príležitosť diskutovať o prístupoch založených na riziku, riadení rizika na pracovisku a monitorovaní zdravia, ako aj o činnostiach súvisiacich s kampaňou.

EU-OSHA na konferencii predstaví kampaň Zdravé pracoviská 2018 – 2019 a povedie zasadnutie zamerané na iniciatívy v oblasti osvedčených postupov, politiky a zvyšovania informovanosti, ako je Plán opatrení EÚ proti karcinogénom. Tento akčný plán predstavuje informácie o rizikách súvisiacich s expozíciou karcinogénom a spôsoby, ako proti nim bojovať prostredníctvom praktických riešení a výmenou osvedčených postupov. Konečným cieľom plánu opatrení, ktorý začal počas nórskeho predsedníctva EÚ v roku 2016, sú Helsinki, kde nadchádzajúce fínske predsedníctvo EÚ oznámi podporu pre plán v roku 2019.

Marianne Thyssen, komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu uviedla, že „Plán opatrení je veľmi vítanou iniciatívou, pokiaľ ide o zabezpečenie toho, aby sa náš ambiciózny spustený program na zlepšenie ochrany pred expozíciou karcinogénom na pracovisku uplatňoval v celej EÚ.“

„Ochrana pred karcinogénnymi látkami má osobitný význam pre Rakúsko. Naším spoločným cieľom je znížiť počet obetí v súčasnosti, ako aj budúcnosti. Z tohto dôvodu je nevyhnutný jednotný a účinný prístup k tomuto problému na európskej úrovni,“ uviedla Beate Hartinger-Klein, rakúska ministerka práce, sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľov.

„V Agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) sa v rámci súčasnej kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky usilujeme o zdôraznenie rozsahu tohto problému a dôležitosti predchádzania expozície karcinogénom na pracovisku“, povedala riaditeľka Christa Sedlatschek. „Veríme, že poskytovaním informácií a vzdelávaním zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj ponúkaním praktických riešení, sa nám podarí znížiť expozíciu karcinogénom na pracovisku, alebo jej dokonca úplne zabrániť, čím sa predíde zbytočnému utrpeniu a úmrtiam na rakovinu.“

Práca agentúry EU-OSHA v tejto oblasti zahŕňa aj správu a zhrnutie na tému Expozícia karcinogénom a rakovina súvisiaca s prácou: prehľad metód hodnotenia. Podujatia v rámci plánu opatrení sú zhrnuté v seminári s názvom Boj proti rakovine na pracovisku – Plán opatrení EÚ proti karcinogénom a vo workshope s názvom Karcinogény a rakovina súvisiaca s prácou.

Viac informácií o konferencii

Zistite viac o problematike karcinogénov na pracovisku 

Navštívte webové sídlo Plánu opatrení EÚ proti karcinogénom 

Poznámky pre redaktorov: 
1.

Kampaň Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 –2019 s názvom Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky prispieva k zvyšovaniu informovanosti o nebezpečných látkach na pracoviskách a šíri informácie o tom, ako možno predchádzať expozícii týmto látkam. Kampaň je koordinovaná na národnej úrovni koordinačnými strediskami agentúry EU-OSHA a podporujú ju oficiálni partneri kampane, mediálni partneri a sieť Enterprise Europe Network. Má 5 hlavných cieľov:

  • zvýšiť informovanosť o význame kontrolovania nebezpečných látok na pracoviskách v Európe,
  • podporovať hodnotenie rizík, elimináciu a nahradenie poskytovaním praktických nástrojov a príkladov osvedčených postupov,
  • zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciou karcinogénom podporovaním výmeny dobrej praxe,
  • zamerať sa na konkrétne skupiny zamestnancov, ktorí sú vystavení väčšiemu riziku tak, že sa poskytnú prispôsobené fakty, čísla a usmernenia o osvedčených postupoch,
  • zvýšiť informovanosť o vývoji v oblasti politiky a právnych predpisov poskytnutím jasného prehľadu existujúcich právnych predpisov a usmernení.

Medzi podujatia, ktoré sa uskutočnia po začatí kampane 24. apríla 2018, patria Európske týždne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v októbri 2018 a októbri 2019) a Podujatie na výmenu dobrej praxe (začiatkom roka 2019). Kampaň sa končí slávnostným odovzdávaním cien za dobrú prax a samitom kampane Zdravé pracoviská (obidve podujatia sa uskutočnia v novembri 2019). Tieto podujatia, ktoré usporiada agentúra EU-OSHA v Bilbau, budú príležitosťou pre tých, ktorí sa na kampani zúčastnili, osláviť dosiahnuté úspechy a zamyslieť sa nad získanými poznatkami.

2.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

http://osha.europa.eu