Tlačové správy
NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE - 08/05/2020 - 01:45

ESENER 2019 poukazuje na najväčšie problémy na pracoviskách v Európe – poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) predstaví výsledky Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) v predvečer Dňa Európy. Zistenia poskytujú aktuálny obraz o tom, ako pracoviská v Európe v súčasnosti riadia bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Politická správa prináša hlavné zistenia z prieskumu, pričom upriamuje pozornosť na hlavné rizikové faktory hlásené z pracovísk, vznikajúce riziká a znepokojujúce trendy.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je mimoriadne dôležitá v tomto kritickom období a čím viac pozornosti jej podniky venujú, tým lepšie sa dokážu zotaviť z dôsledkov pandémie.

V reakcii na výsledky prieskumu komisár EÚ pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit uviedol: „Ochrana a presadzovanie BOZP zamestnancov, ako aj BOZP v podnikoch a celej spoločnosti sa v uplynulých mesiacoch stali ešte dôležitejšie. Je nepochybné, že obavy, na ktoré prieskum poukazuje, sa krízou spojenou s pandémiou ochorenia Covid19 ešte viac zvýšili. Vzhľadom na nedávny výrazný nárast telepráce musíme naše úsilie zdvojnásobiť, aby sme dokázali vyriešiť problémy týkajúce sa duševného zdravia zamestnancov, ako aj zvládnuť výzvy, ktoré prináša digitalizácia. Pripravovaný strategický rámec v oblasti BOZP poskytuje príležitosť na vyriešenie týchto otázok.“

Výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA Dr. Christa Sedlatschek upozorňuje na to, že „v súčasnej koronakríze hrozia vážne ekonomické dôsledky všetkým podnikom bez ohľadu na veľkosť. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je aj v tejto kritickej dobe veľmi dôležitá a čím viac pozornosti jej podniky venujú, tým lepšie sa dokážu zotaviť z dôsledkov pandémie. Prieskum ESENER je cenný zdroj, ktorý je k dispozícii pre tvorcov politík a pracoviská, aby dokázali zabezpečiť účinnú prevenciu založenú na dôkazoch.“

Zo zistení prieskumu vyplýva, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká sú najčastejšie hlásené problémy na európskych pracoviskách. Tri najčastejšie hlásené riziká sú opakované pohyby rukou alebo ramenom (hlásené zo 65 % pracovísk v EÚ27_2020), dlhé sedenie (61 %), čo je novým prvkom v prieskume, a nutnosť komunikácie s náročnými zákazníkmi, pacientmi, žiakmi atď. (59 %).

Prieskum skúma, ako podniky riešia tieto riziká a poukazuje na určité znepokojujúce trendy. Napríklad napriek vysokému podielu pracovísk, ktoré hlásia riziká poškodenia podporno-pohybovej sústavy, sa od roku 2014 zaznamenal pokles v počte pracovísk, ktoré prijali konkrétne prevenčné opatrenia. Iba 29 % podnikov sa vyjadrilo, že by v záujme riadenia psychosociálnych rizík prijali opatrenia na obmedzenie nadmerných nadčasov zamestnancov.

Z niektorých podnikov neboli hlásené žiadne rizikové faktory. Predovšetkým v prípade malých a menších podnikov je pravdepodobné, že nebudú hlásiť žiadne rizikové faktory, hlavne psychosociálne, čím sa len potvrdzuje ich nedostatočná informovanosť o tomto druhu rizika. Chýbajúca otvorenosť v prístupe k tejto problematike sa javí byť najväčšou prekážkou pri riešení uvedených rizík.

Prieskum ESENER 2019 jednoznačne odhaľuje ďalšie problematické oblasti BOZP. Podľa oznámených údajov viac ako tretina pracovísk EÚ nemá organizované zastúpenie zamestnancov a viac ako tretina hlási ako prekážku v riadení BOZP nedostatok času, resp. personálu. V čase od roku 2014 do 2019 klesol podiel pracovísk, ktoré ohlásili kontrolu z inšpektorátu práce v 3 predchádzajúcich rokoch, takmer vo všetkých krajinách.

Digitalizácia a jej dosah na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov bola po prvýkrát zaradená ako nová téma do prieskumu ESENER 2019. Z údajov vyplýva, že iba 24 % pracovísk, kde sa používajú digitálne technológie, sa venovalo možnému dosahu týchto technológií na bezpečnosť a zdravie svojich zamestnancov. Možné dôsledky, ktoré boli predmetom diskusií, prinášajú na prvom mieste potrebu priebežného vzdelávania na udržanie úrovne zručností (77 % pracovísk v EÚ27_2020), po ktorom nasleduje dlhé sedenie (65 %) a možnosť pružnejšej organizácie práce zamestnancami, pokiaľ ide o miesto výkonu práce a pracovný čas (63 %).

Projekty agentúry EU-OSHA venované digitalizácii majú za cieľ zabezpečiť, že tvorcovia politík a pracoviská budú mať k dispozícii informácie, ktoré im pomôžu ťažiť z prínosov technologického vývoja a súčasne chrániť zamestnancov. Digitalizácia bude stredobodom pozornosti kampane EU-OSHA Zdravé pracoviská 2023 ako výsledok spolupráce agentúry s jej partnermi na zvýšenie informovanosti o možnostiach a rizikách digitalizácie.

Odkazy:

Poznámky pre redaktorov: 
1.

V treťom vydaní Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER 2019) Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU OSHA) sa zhromaždili odpovede o riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a rizikách na pracovisku z najlepšie informovaných zdrojov priamo z podnikov.

Na prelome jari a leta v roku 2019 sa na prieskume zúčastnilo 45 420 pracovísk aspoň s piatimi zamestnancami zo všetkých odvetví z 33 krajín, a to 27 členských štátov EÚ, Islandu, Severného Macedónska, Nórska, Srbska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Na účely porovnanie zostal dotazník až na malé obmeny rovnaký ako v rámci prieskumu ESENER 2014, pričom bol však rozšírený o časť venovanú digitalizácii.

Údaje sa zbierali hlavne formou telefonickej ankety pomocou počítača (CATI) a v troch krajinách príslušné vnútroštátne orgány finančné podporili navýšenie národnej referenčnej vzorky: v Írsku o 1250 respondentov, v Nórsku o 450 a v Slovinsku o 300.

2.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

http://osha.europa.eu