You are here

Tlačové správy
NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE - 14/12/2018 - 01:30

Odhaľovanie chorôb z povolania s pomocou výstražných a kontrolných systémov: nový výskum

V novej správe sa analyzujú zistenia veľkého projektu, na ktorom spolupracovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s expertmi a tvorcami politík z celej Európy, aby sa preskúmali a prediskutovali výstražné a kontrolné systémy na včasne odhalenie nových rizík a chorôb z povolania.

Zlý zdravotný stav súvisiaci s prácou a pracovné úrazy znamenajú pre Európsku úniu náklady vo výške 3,3 % je HDP (Medzinárodná organizácia práce, 2017). Dobre fungujúcimi systémami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, súvisiacimi politikami a postupmi by sa tak každoročne ušetrilo 476 mld. EUR.

V správe Výstražné a kontrolné systémy na identifikovanie chorôb z povolania v EÚ sa opisuje spôsob fungovania týchto systémov pri identifikovaní vznikajúcich zdravotných problémov pri práci, zavádzaní včasných zdravotných opatrení a krokov a podpore tvorby politík na základe dôkazov. Týmto projektom sa poukazuje na užitočnosť výstražných a kontrolných systémov ako doplnku používaných nástrojov na monitorovanie známych chorôb z povolania, keďže sa nimi odhaľujú nové choroby z povolania. Patrí sem napríklad obliteratívna bronchiolitída, čo je závažné pľúcne ochorenie zamestnancov vo výrobe a problémy so srdcom v dôsledku vystavenia oxidu uhoľnatému v továrni na spracovanie kávy. Odporúča sa tam, ako ich tvorcovia politík a subjekty BOZP majú uplatňovať, Projekt bol navrhnutý tak, aby podporil výmenu informácií a propagoval úspechy.

Riaditeľka EU-OSHA Christa Sedlatschek zdôrazňuje možný prínos takýchto systémov: „Zlý zdravotný stav súvisiaci s prácou a pracovné úrazy znamenajú pre Európsku úniu náklady vo výške 3,3 % jej HDP (Medzinárodná organizácia práce, 2017). Dobre fungujúcimi systémami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, súvisiacimi politikami a postupmi by sa tak každoročne ušetrilo 476 mld. EUR. Pevne dúfame, že projekt EÚ-OSHA bude inšpiráciou k zavedeniu výstražných a kontrolných systémov v tých krajinách, kde ešte neexistujú.“

V správe sa identifikovalo 75 systémov dohľadu v 26 krajinách. Hĺbkovou analýzou 12 systémov sa predstavili rôzne prístupy, ktoré sa môžu použiť, a predviedol sa ich potenciál a univerzálnosť. V správe boli opísané praktické aspekty ich implementácie, ako aj prepojenie s prevenciou a tvorbou politík a znázornilo sa, ako je možné doplniť výstražné a kontrolné systémy do existujúceho systému dohľadu.

Napríklad, SIGNAAL je kontrolný systém založený na informačnej online službe na praktický, rýchly a jednoduchý zber možných nových súvislostí medzi zlým zdravotných stavom a prácou, ktorí vyvinuli holandskí a belgickí odborníci. Nórsky register chorôb z povolania (RAS) je vnútroštátny register spravovaný národným inšpektorátom práce, ktorý ponúka rámec pre zdravotné udalosti s nízkym prahom vykazovania, aby sa čo najviac zjednodušilo vykazovanie podozrivých prípadov súvisiacich so zdravím pri práci.

Hlavné zistenia správy sa venujú aj týmto témam:

  • Ideálny systém dohľadu neexistuje. Opisuje sa niekoľko systémov, pričom sa pri každom poukazuje na jeho výhody a nevýhody. Zainteresované strany majú zvážiť predpokladaný kontext fungovania systému, inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe a snažiť sa presadiť postupy, ktoré budú doplnia existujúce štruktúry.
  • Bolo identifikovaných niekoľko oblastí so slabým alebo chýbajúcim monitorovaním. V súčasnosti slabo monitorované sú osobitné skupiny chorôb z povolania, konkrétne choroby vyvolané viacerými faktormi a s dlhou latenciou, ako sú duševné choroby, poškodenia podporno-pohybovej sústavy a určité druhy rakoviny, resp. možné účinky nových a vznikajúcich technológií na zdravie, ako sú napríklad nanotechnológie alebo vyspelá robotika. Pozornosť sa skôr sústreďuje na tradičné odvetvia, ako je poľnohospodárstvo a stavebníctvo, a mala by sa rozšíriť na opomínané pododvetvia, ako sú hotelové, reštauračné a stravovacie služby, resp. rastúce odvetvia ako je sektor komunikácie a IT služieb.
  • K dôležitým faktorom pri rozvoji týchto systémov patrí šírenie informácií o úspešnom uplatnení týchto systémov pri identifikácií nových chorôb z povolania a ich prevencii. Je to mimoriadne dôležité na motivovanie ľudí, aby ohlasovali prípady a na zabezpečenie politickej a finančnej podpory. Posilnenie spolupráce s národnými orgánmi BOZP a s orgánmi verejného zdravia je takisto kľúčovým faktorom úspechu pri pretavení zistení zo systému do politických stratégií. Medzinárodná spolupráca a výmena údajov medzi členskými štátmi je dôležitá na zlepšenie výstražného a kontrolného dohľadu v EÚ.

Odkazy:

 

Poznámky pre redaktorov: 
1.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu. Agentúra skúma, vytvára a šíri spoľahlivé, vyvážené a nestranné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a organizuje celoeurópske kampane na zvyšovanie informovanosti. Agentúru zriadila Európska únia v roku 1994 a sídli v Bilbau (Španielsko). Umožňuje spoluprácu zástupcov Európskej komisie, vlád členských štátov, organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj popredných odborníkov vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej.

Teraz nás môžete sledovať na sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube alebo sa môžete prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu OSHmail. Môžete sa registrovať aj na odber bežných správ a informácií agentúry ES-OSHA prostredníctvom RSS.

http://osha.europa.eu