You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
03/10/2017

V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci budú v roku 2017 po celej Európe prebiehať podujatia a činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti s cieľom podporiť udržateľnú prácu a zdravé starnutie.

Pod záštitou kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie majú verejné orgány, súkromné spoločnosti, ako aj občania v týždni od 23. do 27. októbra ideálnu príležitosť na to, aby sa zapojili.

Tlačové správy

04/09/2017 - 01:30

Na XXI. svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. – 6. septembra v Singapure, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce predstaví nové odhady nákladov nedostatočnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Z nových zistení vyplýva, že pracovné úrazy a ochorenia na celom svete vedú ku strate 3,9 % HDP pri ročných nákladoch približne 2 680 miliárd EUR [1].

26/04/2017 - 11:00

V nadväznosti na Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým je 28. apríl, sa bude slávnostné odovzdávanie Cien za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská konať vo Vallette, na Malte. Organizátorom tohto podujatia je Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ceny predstavujú ocenenie úspešných intervencií európskych organizácií zameraných na zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov všetkých vekových kategórií na pracovisku – čím sa stanú produktívnejšími.