You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
13/02/2018

Nebezpečné látky naďalej zostávajú významným problémom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorý sa dotýka miliónov zamestnancov v celej Európe. Miera vystavenia takýmto látkam a riziká s tým spojené sa však často podceňujú alebo sa im nevenuje pozornosť.

Nadchádzajúca kampaň Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky agentúry EU-OSHA vyzýva na prehodnotenie bežných mylných názorov, zvyšuje informovanosť o rizikách, šíri dobrú prax a ponúka zdroje na účinnú kontrolu nebezpečných látok na pracovisku.

Tlačové správy

25/01/2018 - 01:45

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) privíta komisárku Marianne Thyssenovú a ďalšie zainteresované strany na seminári o tom, ako zabezpečiť ochranu a zdravie zamestnancov v mikropodnikoch a malých podnikoch. Seminár sa bude konať 25. januára v Bilbau a bude sprevádzaný vydaním dvoch nových správ, v ktorých sa skúmajú najnovšie zistenia v rámci projektu agentúry EU-OSHA zameranom na mikropodniky a malé podniky.

21/11/2017 - 01:30

Poprední európski odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa zídu dnes v Bilbau (Španielsko) na samite kampane Zdravé pracoviská Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). Tento samit sa koná pri príležitosti ukončenia veľmi úspešnej kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorej cieľom je podpora udržateľného pracovného života v súvislosti so starnutím európskej pracovnej sily.