You are here

Bývala juhoslovanská republika Macedónsko

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Macedónskej republike patrí do kompetencie štátneho inšpektorátu práce, ktorý je súčasťou ministerstva práce a sociálnej politiky.Štátny inšpektorát práce, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ministerstva práce a sociálnej politiky, prostredníctvom svojich inšpektorov dohliada na dodržiavanie týchto právnych predpisov: zákon o pracovnoprávnych vzťahoch, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o inšpekcii práce, zákon o verejnej službe, zákon o zamestnanosti a poistení pre prípad nezamestnanosti, zákon o agentúrach na sprostredkovanie príležitostného zamestnania, zákon o zamestnávaní osôb s postihnutím, zákon o zamestnávaní cudzincov, zákon o dobrovoľnej činnosti, zákony v oblasti vzdelávania, obchodovania, ochrany nefajčiarov, kolektívneho vyjednávania, zamestnávateľských dohôd, vyhlášky a nariadenia v oblasti BOZP a iné predpisy (pozri tu)Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je viacodvetvový sektor, ktorý tvorí veľký počet predpisov týkajúcich sa jednotlivých pracovných činností a postupov. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je ústavnou kategóriou, keďže je to súhrn opatrení, noriem a predpisov na zaistenie bezpečných pracovných podmienok v Macedónskej republike. Bezpečnosť a ochrana zdravia zakotvené v našich právnych predpisoch sú neoddeliteľnou súčasťou organizácie práce a pracovného procesu. To znamená, že všetci zamestnanci majú nárok na ochranu pri práci, ktorý vyplýva z ústavy. Komplexný pojem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neznamená iba ochranu zamestnanca pred fyzickými zraneniami a chorobami z povolania, ale je v ňom zahrnutá aj ochrana jeho osobnosti (duševné zdravie), čo je zložitá záležitosť, ktorá sa stáva čoraz aktuálnejšou.


Kontaktné údaje kontaktných miest

Macedonian Occupational Safety and Health Association
Vostanichka 2
1000 Skopje
Macedónsko
Contact person:
Milan PETKOVSKI
E-mailová adresa: milan [dot] p [at] mzzpr [dot] org [dot] mk