Vitajte v registri dokumentov agentúry EU-OSHA!

Článkom 255 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, vykonávaný prostredníctvom nariadenia 1049/2001 z 30. mája 2001, sa zaručuje právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie pre všetkých občanov Únie a pre každú fyzickú alebo právnickú osobu s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa zaviazala zlepšovať transparentnosť a v máji 2004 prijala nariadenie 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom na základe rozhodnutie správnej rady.

Prístup k dokumentom sa riadi týmito pravidlami a zákonodarnými ustanoveniami:

V registri je uvedené, ktoré dokumenty už boli zverejnené. V takomto prípade možno ich obsah zobraziť a prevziať priamo z databázy.

Pozri register dostupných dokumentov

Na účely získania dokumentov, ku ktorým nie je priamy prístup v registri, je potrebné vyplniť a zaslať formulár žiadosti.

Žiadosti je možné zaslať aj formou listu, faxom alebo elektronickou poštou v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej únie na adresu:

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Španielsko

E-mail: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Prístup k dokumentom, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v článku 4 a článku 9 nariadenia 1049/2001, môže byť zamietnutý.

Upozorňujeme, že odkazy uvedené v registri nie sú právne záväzné. Záväzné sú len právne akty uverejnené v úradnom vestníku.