You are here

Prevencia podvodov a konfliktov záujmu

Agentúra EU-OSHA sa zaväzuje zlepšovať prevenciu a zisťovanie podvodov a podmienok vyšetrovania podvodov a dosiahnuť adekvátnu nápravu a odrádzajúci účinok pomocou primeraných a odrádzajúcich sankcií a rešpektujúc náležitý postup.

Prevencia podvodov

Na tento účel prijala agentúra  komplexnú stratégiu boja proti podvodom, v ktorej sú vymedzené zodpovednosti rôznych zainteresovaných strán.

Je to v súlade s nariadením agentúry o rozpočtových pravidlách (článok 30 a 111) a s požiadavkami plánu realizácie na dodržiavanie spoločného prístupu medziinštitucionálnej pracovnej skupiny k budúcnosti agentúr EÚ.

Užitočné odkazy

Predchádzanie konfliktu záujmov 

EU-OSHA sa takisto usiluje o zabezpečenie integrity svojich rozhodnutí a sprístupňovaných informácií, ako aj o posilnenie zodpovednosti za svoju prácu a aktivity. Z uvedených dôvodov zohráva riadenie a prevencia konfliktu záujmov dôležitú úlohu.

V rámci politickej stratégie agentúry v oblasti riadení/ia konfliktu záujmov členovia riadiacej rady, predsedníctva a poradných skupín pri svojom vymenovaní do funkcie a každých 5 rokov predložia vyhlásenie o záujmoch a stručný životopis. Táto stratégia zahŕňa vyhlásenie o ochrane údajov, postup týkajúci sa predloženia, posúdenia a overenia vyhlásenia o záujmoch a stručného životopisu, ako aj postup v prípade porušenia dôvery.

Ako prejav transparentnosti sú vyhlásenia o záujmoch a životopisy riaditeľa a riadiacich pracovníkov sprístupnené aj verejnosti.

Užitočné odkazy

Politická stratégia agentúry o riadení konfliktu záujmov vrátane vyhlásenia o ochrane údajov

Postup týkajúci sa predloženia, posúdenia a overenia vyhlásenia o záujmoch a stručného životopisu

Postup v prípade porušenia dôvery

Vyhlásenie o záujmoch a stručný životopis členov riadiacej rady, predsedníctva a poradných skupín

Vyhlásenie o záujmoch a stručný životopis riaditeľa a riadiacich pracovníkov