Prevencia podvodov a konfliktov záujmu

Agentúra EU-OSHA sa zaväzuje zlepšovať prevenciu a zisťovanie podvodov a podmienok vyšetrovania podvodov a dosiahnuť adekvátnu nápravu a odrádzajúci účinok pomocou primeraných a odrádzajúcich sankcií a rešpektujúc náležitý postup.

Prevencia podvodov

Na tento účel prijala agentúra  komplexnú stratégiu boja proti podvodom, v ktorej sú vymedzené zodpovednosti rôznych zainteresovaných strán.

Je to v súlade s nariadením agentúry o rozpočtových pravidlách (článok 30 a 111) a s požiadavkami plánu realizácie na dodržiavanie spoločného prístupu medziinštitucionálnej pracovnej skupiny k budúcnosti agentúr EÚ.

Užitočné odkazy

Predchádzanie konfliktu záujmov 

EU-OSHA sa takisto usiluje o zabezpečenie integrity svojich rozhodnutí a sprístupňovaných informácií, ako aj o posilnenie zodpovednosti za svoju prácu a aktivity. Riadenie a prevencia konfliktu záujmov preto zohrávajú dôležitú úlohu.

Pri vymenovaní do funkcie a každé štyri roky členovia správnej a výkonnej rady predkladajú vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov v súlade so stratégiou agentúry v oblasti prevencie a riadenia konfliktu záujmov. Prijaté vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov sa nachádzajú na webovej stránke. Rovnaké ustanovenia sa týkajú externých odborníkov.

Okrem toho, s cieľom zabezpečiť transparentnosť, sa uverejňujú aj prijaté vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, ktoré predložil výkonný riaditeľ a vedúci riadiaci pracovníci.

Užitočné odkazy

Stratégia agentúry o riadení konfliktu záujmov

Prijaté vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov členov riadiacej rady, výkonnej rady a poradných skupín

Prijaté vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov výkonného riaditeľa a vedúcich riadiacich pracovníkov