Partnerská spolupráca: kľúč k úspechu agentúry EU-OSHA

Za uplynulých 25 rokov agentúra EU-OSHA vytvorila a posilnila rozsiahlu sieť partnerov, s ktorými úzko spolupracuje. Prostredníctvom tejto siete agentúra úspešne nadviazala kontakt s pracoviskami, aby poskytla smerodajné informácie a praktické nástroje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). V súčasnosti spolupracuje nielen so všetkými členskými štátmi EÚ, krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ale aj s kandidátskymi a potenciálnymi kandidátskymi krajinami s cieľom zvýšiť informovanosť o rizikách na pracovisku a podporiť zlepšenia v oblasti BOZP.

Medzi kľúčových partnerov agentúry EU-OSHA patria:

V správnej rade pôsobia zástupcovia vlád a organizácií zamestnávateľov a zamestnancov z každého členského štátu. Týmto tripartitným prístupom sa zabezpečuje, že pri prijímaní rozhodnutí sa zohľadňujú názory všetkých zainteresovaných strán, pričom pre úspech agentúry je tento prístup rozhodujúci.

Každý členský štát musí určiť národné kontaktné miesto – zvyčajne príslušný vnútroštátny orgán – poskytujúce vnútroštátne údaje, ktoré agentúra využíva na informovanie tvorcov politiky. Vzťah medzi agentúrou EU-OSHA a jej kontaktnými miestami však v žiadnom prípade nie je jednostranný. Agentúra EU-OSHA zasa na oplátku podporuje individuálne úsilie svojich kontaktných miest v oblasti BOZP a poskytuje im spoľahlivé, aktuálne informácie. Napríklad:

  • Nástroj FAST agentúry (Focal Point Assistance Tool - nástroj na pomoc kontaktným miestam) im pomáha pri organizovaní podujatí a činností na vnútroštátnej úrovni.
  • Agentúra EU-OSHA zaisťuje preklad materiálov, ktoré sú relevantné z hľadiska vnútroštátneho úsilia jej kontaktných miest v oblasti BOZP.

Úloha spočívajúca vo vybudovaní siete národných kontaktných miest bola stanovená v roku 1997, keď EÚ mala 15 členských štátov. Zásadné rozšírenie EÚ v roku 2004, keď sa k 15 krajinám pridalo ďalších 10 krajín, znamenalo novú výzvu pre agentúru EU-OSHA a jej presadzovanie kultúry predchádzania rizikám. Na zaistenie trvale vysokých noriem BOZP vo všetkých členských štátoch agentúra vytvorila plán rozšírenia zameraný na:

  • prispôsobenie existujúcich materiálov potrebám nových členských štátov,
  • zvýšenie informovanosti o dôležitosti BOZP u zamestnávateľov, zamestnancov a sociálnych partnerov.

K plneniu tohto plánu vo veľkej miere prispela účinná sieť národných kontaktných miest a iných partnerov.

Vďaka účinnej spolupráci, ktorá sa rokmi posilňovala, má sieť agentúry EU-OSHA v súčasnosti 39 národných kontaktných miest.

Agentúra preukázala, že koncepcia, na ktorej je založená – ako tripartitná agentúra so sieťou kontaktných miest a partnerov v členských štátoch a partnerských krajinách – je účinná. Táto koncepcia viedla k novým činnostiam, novým spôsobom spolupráce, a bola veľmi dôležitá aj pri budovaní spoločného porozumenia tomu, čo chceme v oblasti ochrany zamestnancov dosiahnuť.

Hans-Horst Konkolewsky, bývalý riaditeľ agentúry EU-OSHA

Agentúra takisto udržiava dlhodobú spoluprácu so sieťou EEN, ktorá v súčasnosti zahŕňa približne 600 partnerských organizácií. Vďaka nej sa významne zlepšila schopnosť agentúry osloviť mnohé malé podniky prostredníctvom spoločne organizovaných činností a podujatí a zlepšili sa aj možnosti rozsiahleho šírenia publikácií a usmerňovacích materiálov agentúry EU-OSHA.

Úspech agentúry EU-OSHA ďalej závisí od silných vzťahov s inými jej partnermi vrátane Európskej komisie a Európskeho parlamentu, sociálnych partnerov a partnerov kampaní. Agentúra EU-OSHA prežila viac ako 10 rokov aktívnym budovaním rozsiahleho portfólia partnerov kampaní: do nedávnych kampaní sa s odhodlaním zapojilo viac ako 100 oficiálnych partnerov kampaní a viac ako 30 mediálnych partnerov. To malo zásadný vplyv na účinnú realizáciu vlajkových kampaní agentúry, kampaní Zdravé pracoviská.

Teraz, v roku 2019, prichádza čas zamyslieť sa a oceniť prínos tejto rozsiahlej siete, ktorá počas 25 rokov účinne šírila informácie o BOZP na pracoviská po celej Európe.