Kto sú príjemcovia činnosti agentúry EU-OSHA?

Mikropodniky, malé a stredné podniky

Jednoduchým a významným cieľom zriadenia agentúry EU-OSHA bolo vytvoriť z Európy bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie miesto na prácu. Jej cieľom je rozširovať vedomosti a zvyšovať informovanosť o rizikách na pracovisku a podporovať zlepšenia v oblasti BOZP a zároveň oslovovať tvorcov politík, podniky a pracoviská a poskytovať spoľahlivé informácie a praktické nástroje.

Mikropodniky, malé a stredné podniky tvoria väčšinu podnikov v Európe, pričom samotné mikropodniky predstavujú úctyhodných 95 %. Malé a stredné podniky (MSP), a predovšetkým mikropodniky a malé podniky, sú preto hlavnou cieľovou skupinou agentúry EU-OSHA. Nepredstavujú len viac ako polovicu pracovnej sily EÚ, ale takisto trpia neprimerane vysokým percentom úrazov a iných problémov súvisiacich s BOZP. Väčšie podniky čoraz viac investujú do politík v oblasti BOZP, čo v mnohých MSP zjavne chýba, pravdepodobne v dôsledku vnímaného alebo skutočného nedostatku zdrojov a často slabej výmeny informácií o účinnom riadení BOZP.

 © EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

V roku 2011 EÚ uznala, že MSP sú hnacím motorom Európy, ktorý potrebuje podporu, a preto zaviedla systémy financovania. Agentúra EU-OSHA na základe výzvy Európskeho parlamentu prijala tieto systémy a vytvorila súbežný systém, ktorý fungoval od roku 2001 do roku 2003.

Len v prvom roku fungovania tohto systému bolo podporených 51 projektov, pričom granty sa pohybovali vo výške od 25 000 EUR do 190 000 EUR a ich celková suma dosiahla 5 mil. EUR. Tento systém bol prínosom pre viac ako pol milióna MSP a celkovo sa uskutočnilo viac ako 15 000 hodín odbornej prípravy a seminárov v oblasti informovanosti o rizikách a osvedčených postupoch. Nie je preto prekvapujúce, že popularita tohto systému rástla a počas druhého roku fungovania z neho profitovalo až 700 000 MSP.

Prostredníctvom týchto systémov financovania dokázala agentúra v prvých rokoch fungovania osloviť mnohé MSP v celej Európe. Nielenže dokázala zvýšiť informovanosť o BOZP, ale aj posilnila svoj profil medzi podnikmi, ktoré sa usiluje podporovať.

Mikropodniky a malé podniky sú jednými z kľúčových príjemcov činnosti agentúry EU-OSHA. Hlavné kampane Zdravé pracoviská, ktoré agentúra EU-OSHA založila na Európskom týždni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý prebieha od roku 2000, a následne každoročných informačných kampaniach o BOZP, sa stali hlavnou súčasťou jej snahy oslovovať malé podniky. Cieľom týchto dvojročných kampaní je zvyšovať informovanosť o príslušných témach súvisiacich s BOZP, a to prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a prípravy a distribúcie informačných materiálov a praktických nástrojov a zdrojov. Všetky materiály kampane sú ľahko zrozumiteľné a bezplatné a sú tak zamerané na potreby malých podnikov, ktoré môžu mať problémy vyčleniť čas a finančné prostriedky na BOZP.

Prvá z týchto dvojročných kampaní, ktorá sa začala v roku 2008, sa zamerala na hodnotenie rizík, ktoré je základom všetkých účinných postupov v oblasti BOZP. V tejto súvislosti vznikla platforma pre interaktívne hodnotenie rizík online (OiRA). Cieľom OiRA je pomáhať predovšetkým mikropodnikom a malým podnikom. Umožňuje vytvorenie webových sektorových nástrojov, vďaka ktorým je možné účinne vyhodnotiť a riadiť riziká. Platforma OiRA už pomohla mnohým tisíckam malých podnikov vyhodnotiť riziká jednoduchým a nákladovo efektívnym spôsobom.

© EU-OSHA - konferencia agentúry EU-OSHA na vysokej úrovni o bezpečnosti a ochrane zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch – 19. júna 2018 v Bruseli

V júni 2018 agentúra EU-OSHA usporiadala konferenciu v Bruseli, ktorá bola zameraná na zlepšovanie BOZP v malých podnikoch v Európe. EÚ, vnútroštátne a medzinárodné zúčastnené strany diskutovali o záveroch trojročného projektu SESAME (Safe Small and Micro Enterprises – Bezpečné malé podniky a mikropodniky) Hlavným odporúčaním bola angažovanosť všetkých zúčastnených strán a zladenie ich úsilia, pokiaľ ide o oslovovanie mikropodnikov a malých podnikov. Výsledkom tohto projektu boli takisto príklady dobrej praxe, ktoré boli prispôsobené potrebám mikropodnikov a malých podnikov vo viac ako 60 odvetviach.

Kto ešte?

Aj keď hlavnou cieľovou skupinou činnosti agentúry EU-OSHA sú MSP, v žiadnom prípade nie sú jedinými príjemcami. K ďalším príjemcom patria:

  • tvorcovia politiky na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni
  • zamestnanci a zamestnávatelia a ich príslušní zástupcovia
  • odborníci a výskumní pracovníci v oblasti BOZP
  • národné vlády.

Je zrejmé, že počet príjemcov činnosti agentúry EU-OSHA je obrovský. Cieľ agentúry však zostáva ako kedykoľvek predtým jasný a kľúčový: vytvorenie bezpečnejších, zdravších a produktívnejších pracovísk v Európe.