Činnosť agentúry EU-OSHA je prepojená s právnymi predpismi EÚ

Významné jubileum je momentom, keď sa treba ohliadnuť do minulosti a zároveň aj očakávať nové výzvy.

V roku 25. výročia svojho založenia sa Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) zamýšľa nad významom kľúčovej smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ktorá bola prijatá pred 30 rokmi, a teší sa na podporovanie Európskeho piliera sociálnych práv.

Rámcová smernica

Uverejnenie smernice 89/391/EHS (európskej rámcovej smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v júni 1989 bolo pre zamestnancov v Európe významným míľnikom. Išlo o prvý komplexný právny predpis EÚ v oblasti BOZP, v ktorom sa zaviedli spoločné zásady a minimálne normy uplatňované v celom regióne.

Rámcovou smernicou sa stanovilo, že zamestnávatelia sú zodpovední za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. Zodpovednosť zamestnávateľa, stanovené zásady prevencie a informovanie, odborná príprava, konzultovanie a vyvážená účasť zamestnancov sú základnými kameňmi, na ktorých stojí nový prístup k BOZP. Rozhodujúci význam má aj skutočnosť, že vďaka tejto smernici bola zásada hodnotenia rizík umiestnená do centra pozornosti právnych predpisov EÚ v oblasti BOZP.  

Všetky členské štáty museli do konca roka 1992 transponovať rámcovú smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov. Odvtedy už bolo vypracovaných mnoho ďalších smerníc zameraných na osobitné aspekty práce alebo nebezpečnosti.

Európska komisia (EK) vo svojom oznámení z roku 2004 dospela k záveru, že rámcová smernica a niektoré súvisiace smernice pomohli zjednodušiť a zracionalizovať vnútroštátne právne predpisy v oblasti BOZP. Okrem toho prispela k vytvoreniu kultúry prevencie rizík na pracoviskách v EÚ a vydláždila cestu tomu, aby bola otázkam BOZP venovaná prioritná pozornosť v pracovnom programe Komisie.

Agentúra EU-OSHA aktívne prispela k dosahovaniu cieľov nadväzujúcej stratégie EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012strategického rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020, ktoré spustili následnú konsolidáciu a koordináciu národných stratégií v členských štátoch EÚ.

Európsky pilier sociálnych práv

Takmer 30 rokov od zavedenia rámcovej smernice prináša Európsky pilier sociálnych práv – ďalší významný míľnik – rozšírené práva pre občanov Európy v oblasti sociálneho zabezpečenia a zamestnanosti.

…Od práva na spravodlivé mzdy po právo na zdravotnú starostlivosť; od celoživotného vzdelávania, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a rodovej rovnosti až po minimálny príjem: prostredníctvom Európskeho piliera sociálnych práv bude EÚ hájiť práva svojich občanov v rýchlo sa meniacom svete.

Jean-Claude Juncker, predseda Európskej Komisie, 17. novembra 2017

V pilieri sa práca vymedzuje ako základné sociálne právo a zamestnancom sa poskytuje vysoká miera ochrany bez ohľadu na vek. Dve z 20 zásad piliera sa priamo týkajú BOZP:

  • právo na bezpečné, zdravé a prispôsobené pracovné prostredie,
  • právo na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Pilier preto podporuje činnosť agentúry EU-OSHA na vysokej úrovni. Je zrejmé, že agentúra zohráva dôležitú úlohu pri presadzovaní hodnôt piliera a zavádzaní jeho zásad do praxe. Osobitný význam majú najmä dve oblasti činnosti agentúry EU-OSHA:

V skutočnosti všetky činnosti agentúry nejakým spôsobom prispievajú k tomu, aby boli pracoviská v Európe bezpečnejšie a zdravšie a aby bol pracovný život udržateľnejší, čím sa zabezpečujú práva stanovené v pilieri.

V roku 2019 teda oslavujeme 30. výročie vzniku prvého právneho predpisu EÚ v oblasti BOZP, rámcovej smernice, ktorá poskytla rovnakú ochranu zamestnancom v celom regióne. Agentúra EU-OSHA sa zároveň teší, že môže poskytovať praktickú podporu Európskemu pilieru sociálnych práv a zvyšovať ochranu zamestnancov v Európe. Takéto uznanie hodnoty jej práce je novým impulzom k tomu, aby pokračovala v spolupráci so svojimi partnermi s cieľom dosiahnuť, aby bola Európa bezpečnejším a zdravším miestom na prácu.