EU-OSHA si pripomína 25 rokov od svojho založenia

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v roku 2019 oslavuje 25 rokov úspešného budovania a mobilizovania celoeurópskej siete partnerov. Všetci sa zaviazali k bezpečnejším, zdravším a produktívnejším pracoviskám v Európe.

Bezpečnosť a zdravie pracujúcich je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej bezpečnosti… Bezpečnosť pri práci nie je len princípom rozumného hospodárstva, ide o základné ľudské právo.
Kofi Annan, prejav k Svetovému dňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, New York, 28. apríl 2002

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho projektu už od jeho začiatku. Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO) vytvorené v roku 1951 ako základný kameň neskoršieho Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), a následne Európskej únie (EÚ), spojilo európske odvetvia uhlia a ocele v snahe uzdraviť roztrieštenú Európu a usilovať sa o spoločne vytváranú budúcnosť. Do popredia sa zrazu dostali dve najnebezpečnejšie pracovné prostredia v tom čase. To naštartovalo jeden z kľúčových cieľov ESUO: zabezpečiť „zrovnoprávnenie a zlepšenie životných podmienok pracovníkov“ v týchto odvetviach.

Tripartitný prístup k BOZP sa však v Európe zintenzívnil až po roku 1985. Vďaka iniciatíve Jacquesa Delorsa, vtedajšieho predsedu Európskej komisie, koncepcia „sociálneho dialógu“ získala v EÚ ústavný mandát, čím sa pripravila pôda pre uverejnenie rámcovej smernice (89/391/EHS) v roku 1989, ktorá v roku 2019 oslavuje svoje 30. výročie. Týmto významným medzníkom v oblasti BOZP sa v EÚ nevytvorili len minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ale do jej jadra sa zasadil aj revolučný pojem posudzovania rizika.

V dôsledku rámcovej smernice Európska komisia spustila celoeurópsku kampaň zameranú na to, aby sa BOPZ a škodlivé účinky nebezpečných pracovných podmienok definitívne dostali do stredobodu pozornosti: rok 1992 vyhlásila za Európsky rok bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci. Išlo o reakciu na šokujúce údaje z európskych pracovísk: začiatkom 90. rokov boli každoročne nahlásené 4 milióny pracovných úrazov, z ktorých 8 000 bolo smrteľných, čo Európu stálo 20 miliónov EUR. Európsky rok bol zameraný na zvýšenie informovanosti o rizikách BOZP a príslušných právnych predpisoch a na poukázanie na prácu, ktorá sa vykonala s cieľom zlepšiť bezpečnostné normy.

Európsky rok 1992 a zvyšujúci sa počet právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku položili základy pre zriadenie agentúry vyhradenej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – EU-OSHA.

Rozhodnutie o zriadení agentúry sa vykonalo na samite Rady v októbri 1993 a nariadenie (ES) č. 2062/1994, ktorým sa zriaďuje EU-OSHA, sa následne prijalo v roku 1994 s miernou zmenou, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2019. 

Bolo úžasné byť súčasťou tímu, ktorý zakladal novú inštitúciu v oblasti s veľkým významom, v ktorej sa dalo urobiť mnoho dobrého. Cieľom bolo zvýšiť štandard bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách v EÚ, aby mohli pracovníci v každej krajine využívať výhody rovnakej ochrany.
Hans-Horst Konkolewsky, bývalý riaditeľ EU-OSHA

EU-OSHA bola od samého začiatku prepojená so stratégiami EÚ v oblasti BOZP a Európskou komisiou a bola kľúčovým subjektom pri týchto stratégiách a súvisiacej komunikácii.

Úloha aj vízia agentúry EU-OSHA boli jasné od začiatku:

  • generovať, získavať a poskytovať informácie, analýzy a nástroje zaručenej kvality na podporu znalostí, zvyšovania informovanosti a výmeny informácií týkajúcich sa BOZP a osvedčených postupov;
  • byť uznávaným lídrom, ktorý v Európe propaguje bezpečné a zdravé pracoviská s cieľom zabezpečiť inteligentnú, udržateľnú, produktívnu a inkluzívnu ekonomiku.

Úspešné plnenie týchto cieľov agentúry počas posledných 25 rokov je možné pripísať jej úzko súvisiacim silným stránkam: jej sieti kontaktných miest a jej tripartitnému spôsobu práce.

Tripartitný model umožňuje pri rozhodovaní rešpektovať aj reprezentovať názory vlád, zamestnávateľských organizácií a odborov, čím posilňuje hodnoty spolupráce a partnerstva EU-OSHA. Kombinácia tohto modelu rozsiahlou sieťou kontaktných miest a partnerov EU-OSHA na vnútroštátnej úrovni má dvojnásobný účinok:

  • Je neodmysliteľná pri vytváraní spoločného chápania rizík na pracovisku a spôsobu, ako by sa mali v budúcnosti riešiť.
  • Agentúre umožňuje účinne rozvíjať a podporovať kultúru predchádzania rizikám na pracoviskách v Európe.

Tieto výsledky pomohli výrazne zlepšiť pracovné podmienky v členských štátoch EÚ.

Tešíme sa na ďalších 25. rokov úspešnej spolupráce, odhodlania zvyšovať informovanosť a propagácie osvedčených postupov v oblasti BOZP! Nepremeškajte ďalšie články z tejto série.