25 rokov spolupráce pre bezpečnú a zdravú Európu

Image

Počas celého roka 2019 si agentúra EU-OSHA pripomína 25. výročie spolupráce zameranej na to, aby boli pracoviská v Európe bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie. Tu nájdete všetky informácie o 25. výročí založenia agentúry EU-OSHA.

Agentúra EU-OSHA sa stáva súčasťou európskeho projektu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je jednou z ústredných tém európskeho projektu od jeho začiatku, ktorým bolo vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Najvýznamnejším míľnikom pre oblasť BOZP v rámci vývinu EÚ bolo uverejnenie rámcovej smernice (89/391/EHS v roku 1989. Stanovili sa v nej spoločné zásady a vyhodnotenie rizika sa stalo ústredným prvkom právnych predpisov v oblasti BOZP. Na začiatku 90. rokov minulého storočia v Európe dochádzalo na pracoviskách k 4 miliónom nehôd ročne, z ktorých 8 000 bolo smrteľných. V reakcii na tieto šokujúco vysoké čísla Európska komisia vyhlásila rok 1992 za Európsky rok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Týmto sa pripravila pôda pre založenie agentúry EU-OSHA v roku 1994, a zvyšok je história.

Čo prinesie budúcnosť?

Počas uplynulých 25 rokov došlo k významným zmenám vo svete práce, a k bezprecedentným zmenám v EÚ. Budúcnosť je neistá, ale technologický vývoj, politické a spoločenské tlaky, ako aj zmeny v hospodárstve a demografii, či samotnej EÚ určite prinesú nové výzvy. Pevné vzťahy, ktoré má agentúra EU-OSHA so svojimi partnermi – Európskou komisiou, národnými kontaktnými miestami, sociálnymi partnermi, partnermi v kampaniach a svojimi zainteresovanými stranami – jej výrazne pomôžu pri zdolávaní týchto výziev.

Bez ohľadu na to, čo budúcnosť prinesie, agentúra EU-OSHA a jej partneri sa budú naďalej usilovať o to, aby Európa bola bezpečnejším, zdravším a produktívnejším miestom na prácu.