Observatorul european al riscurilor

Observatorul european al riscurilor (OER) din cadrul EU-OSHA are obiectivul de a identifica riscurile noi și emergente la adresa securității și sănătății în muncă, astfel încât măsurile preventive să fie luate mai prompt și să aibă o mai mare eficacitate.

În acest scop, Observatorul european al riscurilor prezintă o imagine de ansamblu a sănătății și securității la locul de muncă în Europa, descrie tendințele și factorii subiacenți și anticipează schimbarea metodelor de lucru și impactul probabil al acestora asupra securității și sănătății în muncă.

Obiective

Concomitent cu evoluția societății noastre sub influența noilor tehnologii și a condițiilor economice și sociale schimbătoare, locurile de muncă, practicile și procesele de lucru se transformă permanent. Noile circumstanțe antrenează noi riscuri și dificultăți pentru lucrători și angajatori care, la rândul lor, solicită soluții politice, administrative și tehnice care să garanteze un nivel ridicat al securității și sănătății la locul de muncă.

Prevenirea eficace poate avea o contribuție semnificativă la obiectivul general al Strategiei Europa 2020 privind o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și să ridice rata de ocupare a forței de muncă de la 69 % la 75 %. Numeroase persoane se retrag de pe piața muncii din cauza mediului profesional necorespunzător din punctul de vedere al securității și sănătății; de aceea, este esențial să se anticipeze mai bine riscurile dacă se doresc o mai bună prevenție, o viață activă durabilă și rate mai ridicate de ocupare a forței de muncă.

Rând pe rând, strategiile europene privind sănătatea și securitatea în muncă au identificat nevoia de a ne pregăti pentru aceste noi circumstanțe și au subliniat că:

anticiparea riscurilor noi și emergente, apărute fie ca urmare a inovațiilor tehnice, fie ca urmare a schimbărilor sociale, este esențială dacă se dorește ținerea riscurilor sub control.
Acest lucru presupune, înainte de toate, observarea permanentă a riscurilor în cauză, prin colectarea sistematică de informații și avize științifice.” (Strategia comunitară 2002-2006 privind sănătatea și securitatea în muncă)

După ce EU-OSHA a fost invitată, prin această strategie, să înființeze un observator european al riscurilor care să îndeplinească aceste sarcini, următoarea Strategie comunitară 2007-2012 a subliniat importanța anticipării riscurilor și a solicitat observatorului agenției să adopte o serie de inițiative.

Cea mai recentă strategie europeană, Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020, continuă pe această temă, invitând la facilitarea diseminării constatărilor Observatorului european al riscurilor.

Cum își desfășoară activitatea Observatorul european al riscurilor

OER adaugă valoare prin colectarea și analizarea informațiilor, plasarea acestora în context (în special în contextul Agendei sociale europene și al strategiei comunitare), identificarea tendințelor în vederea „anticipării schimbărilor” și comunicarea eficace a aspectelor esențiale către publicul țintă: factori de decizie și cercetători. De asemenea, ne propunem să încurajăm reflecțiile și dezbaterile între părțile interesate ale EU-OSHA și să asigurăm o platformă de dezbatere între experți și factorii de decizie de la diverse niveluri.

Informațiile necesare pentru identificare riscurilor noi și emergente pot proveni din surse variate, cum ar fi date din registrele oficiale, literatura științifică, previziuni ale experților sau date provenite din sondaje. Pentru a utiliza toate aceste potențiale surse de informare, activitățile noastre sunt organizate în jurul a trei domenii de bază: