You are here

Prevenirea fraudelor și a conflictelor de interese

EU-OSHA se angajează să îmbunătățească prevenirea, detectarea și condițiile de investigare a fraudelor, asigurând măsuri de despăgubire adecvate și atingând un nivel suficient de descurajare, prin sancțiuni proporționale și disuasive, precum și prin respectarea garanțiilor procedurale.

Prevenirea fraudelor

În acest scop, agenția a adoptat  o strategie cuprinzătoare de combatere a fraudei, care definește responsabilitățile diferitelor părți interesate.

Acest lucru este în conformitate cu regulamentul financiar al agenției (articolele 30 și 111) și cu cerințele prevăzute în Foaia de parcurs referitoare la monitorizarea ulterioară a abordării comune privind viitorul agențiilor UE de către grupul de lucru interinstituțional.

Linkuri utile

Prevenirea conflictului de interese 

În egală măsură, EU-OSHA se angajează să asigure integritatea deciziilor emise de agenție și a informațiilor furnizate de aceasta, precum și să promoveze responsabilitatea față de munca și activitățile sale. Din aceste motive, gestionarea și prevenirea conflictului de interese joacă un rol important.

Prin desemnare și o dată la cinci ani, membrii Consiliului de administrație, ai Biroului și ai grupărilor consultative depun o declarație de interese și un rezumat al CV-ului, în cadrul politicii agenției de gestionare a conflictelor de interese. Politica prevede o declarație de confidențialitate, o procedură referitoare la depunerea, evaluarea și validarea declarației de interese și a rezumatului CV-ului, precum și o procedură pentru situațiile de abuz de încredere.

În plus, pentru a garanta transparența, declarațiile de interese și rezumatul CV-urilor depuse de director și de membrii personalului de conducere sunt puse și la dispoziția publicului.

Linkuri utile

Politica agenției de gestionare a conflictelor de interese, inclusiv declarația de confidențialitate

Procedura de depunere, evaluare și validare a declarației de interese și a rezumatului CV-urilor

Procedura pentru situațiile de abuz de încredere

Declarațiile de interese și rezumatul CV-urilor depuse de membrii Consiliului de administrație, ai Biroului și ai grupărilor consultative

Declarațiile de interese și rezumatul CV-urilor depuse de director și de membrii personalului de conducere