You are here

Prevenirea fraudelor și a conflictelor de interese

EU-OSHA se angajează să îmbunătățească prevenirea, detectarea și condițiile de investigare a fraudelor, asigurând măsuri de despăgubire adecvate și atingând un nivel suficient de descurajare, prin sancțiuni proporționale și disuasive, precum și prin respectarea garanțiilor procedurale.

Prevenirea fraudelor

În acest scop, agenția a adoptat  o strategie cuprinzătoare de combatere a fraudei, care definește responsabilitățile diferitelor părți interesate.

Acest lucru este în conformitate cu regulamentul financiar al agenției (articolele 30 și 111) și cu cerințele prevăzute în Foaia de parcurs referitoare la monitorizarea ulterioară a abordării comune privind viitorul agențiilor UE de către grupul de lucru interinstituțional.

Linkuri utile

Prevenirea conflictului de interese 

În egală măsură, EU-OSHA se angajează să asigure integritatea deciziilor emise de agenție și a informațiilor furnizate de aceasta, precum și să promoveze responsabilitatea față de munca și activitățile sale. Din aceste motive, gestionarea și prevenirea conflictului de interese joacă un rol important.

La numire și odată la 5 ani, membrii consiliului de administrație, ai comitetului executiv și ai comitetelor consultative depun o declarație de interese și un rezumat al CV-ului în cadrul politicii agenției privind gestionarea conflictelor de interese. Politica prevede o declarație de confidențialitate, o procedură cu privire la depunerea, evaluarea și validarea declarației de interese și a rezumatului CV-ului, precum și o procedură pentru situațiile de abuz de încredere.

În plus, pentru a asigura transparența, sunt disponibile publicului și declarațiile de interese și rezumatele CV-urilor directorului executiv și ale personalului de conducere.

Consiliul de administrație adoptă și strategia antifraudă a agenției.

Linkuri utile

Politica agenției de gestionare a conflictelor de interese, inclusiv declarația de confidențialitate

Procedura de depunere, evaluare și validare a declarației de interese și a rezumatului CV-urilor

Procedura pentru situațiile de abuz de încredere

Declarațiile de interese și rezumatele CV-urilor membrilor consiliului de administrație, ai comitetului executiv și ai comitetelor consultative

Declarațiile de interese și rezumatele CV-urilor directorului executiv și ale personalului de conducere