Współpraca partnerska: klucz do sukcesu EU-OSHA

W ciągu ostatnich 25 lat, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) utworzyła i wzmocniła szeroką sieć partnerów i ściśle z nią współpracowała. W ramach sieci, Agencji udało się dotrzeć do miejsc pracy w celu dostarczenia wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praktycznych narzędzi. Dzisiaj Agencja współpracuje nie tylko ze wszystkimi państwami członkowskimi i krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, ale również z krajami kandydującymi oraz potencjalnymi krajami kandydującymi w celu zwiększenia świadomości ryzyka w miejscu pracy i promowania ulepszeń w dziedzinie BHP.

Do kluczowych partnerów EU-OSHA należą:

W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele rządów oraz organizacji pracodawców i pracowników z każdego państwa członkowskiego. Podejście trójstronne gwarantuje, że poglądy wszystkich stron zainteresowanych są odzwierciedlone w procesie podejmowania decyzji, a ponadto przyczynia się do sukcesu Agencji.

Każde z państw członkowskich musi wyznaczyć krajowy punkt centralny — zazwyczaj jest to właściwy organ krajowy — udostępniający dane krajowe, z których Agencja korzysta do informowania decydentów. Związek pomiędzy EU-OSHA a jej punktami centralnymi nie jest jednak w żaden sposób jednostronny. W zamian za powyższe, EU-OSHA wspiera poszczególne działania swoich punktów centralnych na rzecz BHP i zapewnia im wiarygodne i aktualne informacje. Na przykład:

  • Narzędzie wsparcia punktów centralnych (FAST) Agencji wspiera punkty w organizacji wydarzeń i działań na szczeblu krajowym.
  • EU-OSHA tłumaczy odpowiednie materiały dla krajowych działań z zakresu BHP podejmowanych przez jej punkty centralne.

Zadanie stworzenia krajowej sieci punktów centralnych zostało zapoczątkowane w 1997 r., przy udziale ówczesnych 15 państw członkowskich UE. Znaczne poszerzenie UE w 2004 r., gdy do 15 państw dołączyło kolejnych 10, postawiło nowe wyzwanie przed EU-OSHA i w promowaniu przez nią kultury prewencji ryzyka. W celu stałego zapewniania wysokich standardów BHP we wszystkich państwach członkowskich, Agencja stworzyła plan działania w sprawie rozszerzenia skierowany na:

  • dostosowanie istniejących materiałów do potrzeb nowych państw członkowskich,
  • zwiększanie świadomości znaczenia BHP wśród pracodawców, pracowników i partnerów społecznych.

Skuteczna sieć krajowych punktów centralnych i innych partnerów była niezbędna do realizacji tego planu.

Dzięki wzmacnianej przez lata skutecznej współpracy sieć EU-OSHA może obecnie pochwalić się 39 krajowymi punktami centralnymi.

Agencja udowodniła, że koncepcja, na której została oparta — tj. trójstronnej agencji z siecią punktów centralnych i partnerów w państwach członkowskich i partnerskich — była skuteczna. Koncepcja ta poskutkowała nowymi działaniami i nowymi sposobami współpracy, a ponadto była niezbędna do budowania wspólnego zrozumienia tego, co chcielibyśmy osiągnąć w zakresie ochrony pracowników.

Hans-Horst Konkolewsky, były dyrektor EU-OSHA

Agencja od dawna współpracuje z Europejską Siecią Przedsiębiorczości, która obecnie składa się z ok. 600 organizacji partnerskich. Zwiększyło to w znaczny sposób zdolność Agencji do dotarcia do wielu małych przedsiębiorstw poprzez wspólnie zorganizowane wydarzenia i działania, a także rozpowszechnianie publikacji i przewodników EU-OSHA na szeroką skalę.

Sukces EU-OSHA zależy również od silnych relacji z jej pozostałymi partnerami, takimi jak Komisja Europejska i Parlament Europejski, partnerzy społeczni i partnerzy kampanii. Agencja poświęciła ponad 10 lat na aktywne budowanie znaczącej sieci partnerów kampanii: w ostatnie kampanie zaangażowało się ponad 100 oficjalnych partnerów kampanii i ponad 30 partnerów medialnych. Stanowiło to fundament skutecznej realizacji flagowych kampanii Agencji Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy.

W 2019 r. przyszedł czas na zastanowienie się nad wpływem wywartym przez tę szeroką sieć podczas 25 lat skutecznego rozpowszechniania informacji o BHP w zakładach pracy w całej Europie, a także na uznanie tego wpływu.