You are here

Publikacje
22/08/2017

Metodologie na potrzeby identyfikacji chorób związanych z wykonywaną pracą: Przegląd metod opartych na systemach nadzoru wybiórczego i ostrzegania

Metodologie na potrzeby identyfikacji chorób związanych z wykonywaną pracą: Przegląd metod opartych na systemach nadzoru wybiórczego i ostrzegania

Systemy nadzoru wybiórczego i systemy ostrzegania umożliwiają wczesną identyfikację chorób związanych z wykonywaną pracą i stanowią przydatne uzupełnienie oficjalnych danych na temat chorób zawodowych, a zarazem przyczyniają się do zapobiegania im dzięki opartej na dowodach profilaktyce. Na razie liczba tego rodzaju systemów pozostaje jednak ograniczona.

W niniejszym sprawozdaniu zawarto przegląd istniejących systemów nadzoru wybiórczego i systemów ostrzegania, a także innych systemów monitorowania, które można wykorzystać na potrzeby wykrywania nowych chorób związanych z wykonywaną pracą.

W przeglądzie zidentyfikowano pewne słabe punkty, takie jak często brakujące dane dotyczące oceny narażenia w miejscu pracy czy też niewystarczające uwzględnienie niektórych grup pracowników lub chorób (m.in. zaburzeń psychicznych), a także słabe powiązania z zapobieganiem chorobom w miejscu pracy. Zawiera on również przykłady dobrych praktyk i podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej oraz rozpowszechniania danych w celu maksymalnego wykorzystania metod opartych na systemach nadzoru wybiórczego i ostrzegania.

Downloadin:EN