You are here

Publikacje
03/04/2017

Country report - The NETHERLANDS: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

Country report - The NETHERLANDS: Worker participation in the management of occupational safety and health — qualitative evidence from ESENER-2

W badaniu skoncentrowano się na reprezentacji interesów pracowników w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy – na podstawie doświadczeń samych przedstawicieli, ich współpracowników oraz ich pracodawców i kierowników. Badanie opiera się na szczegółowych wywiadach przeprowadzonych z tymi uczestnikami w 143 różnych zakładach pracy w siedmiu państwach członkowskich UE: Belgii, Estonii, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

W znacznej większości przypadków są to zakłady, które objęto badaniem w ramach ESENER-2. Pochodzą one w równym stopniu z trzech głównych sektorów – prywatnego sektora produkcji, sektora publicznego i prywatnego sektora usług – oraz należą do trzech kategorii wielkości – małe, średnie i duże. Analizę tę wsparto przeglądem literatury i dodatkowymi wywiadami z informatorami w kluczowych organizacjach, jak również dalszą analizą ilościową odpowiednich danych ESENER-2.

Downloadin:EN | NL