You are here

Strategie w zakresie BHP

Konsolidacja i koordynacja strategii krajowych to pierwszy z siedmiu głównych celów strategicznych zawartych w strategicznych ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020. W tym kontekście Komisja Europejska zaprosiła państwa członkowskie do dokonania przeglądu strategii krajowych w ścisłej współpracy z odpowiednimi stronami zainteresowanymi, w tym partnerami społecznymi.

Z pomocą „punktów kontaktowych dla strategii krajowych” utworzonych na mocy ram strategicznych EU OSHA zgromadziła informacje i sporządziła sprawozdanie nt. strategii krajowych. Sprawozdanie to opisuje obecnie strategie krajowe w zakresie BHP 22 państw członkowskich: Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa. Nowe strategie krajowe w zakresie BHP będą na bieżąco włączane do sprawozdania.