You are here

Polityka prywatności

Pracownik Agencji odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Andrew Smith, dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się w celu założenia konta użytkownika. Podany adres e-mail oraz imię i nazwisko są przechowywane na serwerach Agencji zlokalizowanych na terytorium UE.

 

Rodzaj przetwarzanych danych

Imię i nazwisko

Adres e-mail

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94/WE z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, z późniejszymi zmianami

 

Legalność przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (dalej rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

 

Odbiorcy danych

Innym osobom niż sam partner dostęp do danych osobowych przyznaje się na podstawie roli i zakresu odpowiedzialności zaangażowanych podmiotów (zasada ograniczonego dostępu):

  • właściwie powołany personel EU-OSHA,
  • zewnętrzny dostawca obsługujący serwer EU-OSHA,
  • Wydział Prawny, Sąd do spraw Służby Publicznej, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Obrachunkowy, Służba Audytu Wewnętrznego, o ile dotyczy.

Wyłącznie partnerzy Agencji, jej wykonawcy i pracownicy mogą logować się na stronie internetowej Agencji w celu korzystania z niej.

Wszyscy wspomniani wyżej odbiorcy są zobowiązani przestrzegać przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim. EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych do celów handlowych w zakresie marketingu bezpośredniego.

 

Pliki cookie

Strona internetowa EU-OSHA nie gromadzi statystyk od zalogowanych użytkowników. Na stronie Agencji będą jednak ustawiane tymczasowe pliki cookie sesji. Zostaną usunięte w momencie zamknięcia sesji przeglądarki. Podczas logowania mogą być ustawione dodatkowe pliki cookie zapamiętujące nazwę użytkownika (lub ewentualnie hasło) na potrzeby następnych sesji. Pliki te pozostają aktywne przez 30 dni. Użytkownik może je usunąć po skorzystaniu ze strony, jeżeli loguje się z ogólnie dostępnego komputera i nie chce ujawniać swojej nazwy użytkownika innym korzystającym z urządzenia (w takim przypadku należy również wyczyścić pamięć podręczną komputera). Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika i nie można z nich korzystać w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Niniejsza strona korzysta z Matomo, oprogramowania do generowania statystyk internetowych, który jest całkowicie obsługiwany na serwerach EU-OSHA, znajdujących się w Unii Europejskiej. Matomo przechowuje pliki cookie na komputerze użytkownika, ale nie gromadzi żadnych danych osobowych. Anonimowy ID umożliwi oprogramowaniu Matomo identyfikację sesji użytkownika, przy czym sam ten numer jest bezużyteczny dla innych podmiotów i nie można z niego korzystać w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na śledzenie jego aktywności przez EU-OSHA za pomocą oprogramowania Matomo, może zrezygnować z Matomo, zaznaczając poniższą opcję.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do informacji o sobie, do ich poprawienia lub zablokowania (gdy informacje są nieścisłe), żądania ich skasowania, a także do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, w przypadkach przewidzianych w art. 13, 14, 15, 16 i 18 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt na adres: information@osha.europa.eu, w tytule wiadomości wpisując „ochrona danych”.

Informacje o okresie przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez Agencję przez okres niezbędny do opracowania anonimowych raportów statystycznych.

Środki bezpieczeństwa

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Są to środki takie jak wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie szyfrowanie komunikacji, a także fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowuje się dane osobowe.

Wniosek o udzielenie informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, można przesłać wniosek do inspektora ochrony danych EU-OSHA na adres: dpo@osha.europa.eu.

Skarga do EIOD

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Danych Osobowych: http://www.edps.europa.eu, jeżeli uznają, że operacje przetwarzania danych są niezgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.