Dotychczasowe kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Image
Previous Healthy Workplaces Campaigns

Kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” prowadzone są od 2000 roku, początkowo pod hasłem „Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy”.

W 2007 roku czas trwania każdej kampanii wydłużono z jednego roku do dwóch lat w odpowiedzi na rosnącą potrzebę podnoszenia świadomości zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na różnych poziomach poprzez zapewnienie łatwo dostępnych danych, informacji i narzędzi przez dłuższy okres.

Kampanie odnoszą coraz większe sukcesy, czego przejawem są:

  • szersza i mocniejsza sieć interesariuszy oraz partnerów, w tym medialnych, zaangażowanych w kampanię;
  • wzrost liczby produkowanych, dystrybuowanych lub udostępnianych w internecie materiałów związanych z kampanią;
  • szersze zainteresowanie mediów, co pozwala dotrzeć do bardziej zróżnicowanego i międzynarodowego grona odbiorców;
  • większa liczba opracowywanych materiałów i nowych inicjatyw.

Sukces kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” w dotarciu do organizacji na różnych szczeblach i wywołaniu pozytywnego efektu kaskadowego od decydentów po załogi zakładów pracy należy głównie przypisać zaangażowaniu i wysiłkom szerokiej sieci partnerów reprezentujących wszelkie możliwe profile zawodowe w wielu różnych sektorach. Sieć ta ma kluczowe znaczenie dla promowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w różnych branżach w całej Europie.

Dowiedz się więcej o naszych dotychczasowych kampaniach

2016–2017: Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

Kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” promowała znaczenie zrównoważonej pracy – czyli zdrowych i bezpiecznych warunków pracy od początku do końca życia pracownika. Pracownicy w Europie starzeją się, a wiek emerytalny wzrasta, więc coraz ważniejsze jest to, by warunki pracy były bezpieczne, zdrowe i sprawiedliwe. Umożliwi to ludziom dłuższą pracę i odchodzenie na emeryturę w dobrym stanie zdrowia. Kampania podkreślała sposoby zarządzania BHP w kontekście starzejącej się siły roboczej i promowała wymianę informacji i dobrych praktyk. Zmiany demograficzne mają wpływ na większość miejsc pracy w Europie. Jednak, wprowadzając środki zapewniające zrównoważony charakter pracy, przedsiębiorstwa i organizacje mogą zminimalizować negatywne skutki i zwiększyć produktywność, sprawiając, by praca była dla wszystkich bezpieczniejsza i zdrowsza.
Można zobaczyć zarchiwizowaną stronę internetową tutaj.

2014-2015: Stres w pracy? Nie, dziękuję!

healthy workplaces campaign 2014

Stres jest w Europie drugim najczęściej wskazywanym powodem problemów zdrowotnych związanych z pracą. Uważa się, że wraz z innymi zagrożeniami psychospołecznymi odpowiada za ponad połowę (50–60%) wszystkich utraconych dni pracy. Nieodpowiednie warunki psychospołeczne w środowisku pracy mogą zaś negatywnie odbijać się na zdrowiu pracowników.

Zagrożenia psychospołeczne występują w każdym miejscu pracy, ale nawet dysponując ograniczonymi zasobami, można je skutecznie kontrolować. Kampania zapewnia pracownikom i pracodawcom wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą oraz promuje stosowanie do tego celu praktycznych, przyjaznych użytkownikowi narzędzi.

2012-2013: Partnerstwo dla prewencji

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012”

Kampania Agencji na lata 2012-2013 skupia się na zapobieganiu ryzyku. Mówiąc prościej, zapobieganie obejmuje takie zarządzanie ryzykiem związanym z pracą, by w jak największym stopniu zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ostateczna odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem spoczywa na pracodawcy i kierownictwie wyższego szczebla, lecz bez aktywnego zaangażowania pracowników ich wysiłki są skazane na niepowodzenie.

Dlatego też w kampanii tej szczególny nacisk kładzie się na przywództwo kierownictwa wyższego szczebla i właścicieli przedsiębiorstw połączone z aktywnym udziałem pracowników.

2010 - 2011: Bezpieczeństwo eksploatacji


Obsługa techniczna i naprawy to powszechnie wykonywane czynności. Odnoszą się do miejsc pracy we wszystkich sektorach przemysłu i dotyczą pracowników każdego szczebla, nie tylko pracowników obsługi technicznej.

W ramach tej kampanii podkreślano znaczenie bezpieczeństwa eksploatacji jako kwestii stanowiącej podstawę dobrych praktyk w zakresie BHP.

Kampania posłużyła określeniu zasad, które są wspólne dla prawidłowej eksploatacji we wszystkich zakładach pracy w Europie, chociaż konkretne szczegóły w poszczególnych sektorach przemysłu różnią się (na przykład w zależności od określonych typów używanych maszyn).

Cele kampanii

  • zwiększanie świadomości dotyczącej znaczenia obsługi technicznej i napraw dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, ryzyka związanego z tymi pracami oraz potrzeby bezpiecznego ich wykonywania,
  • zwiększanie świadomości dotyczącej zobowiązań prawnych i innych obowiązków związanych z bezpieczeństwem obsługi technicznej i napraw spoczywających na pracodawcach oraz korzyści ekonomicznych wynikających z jej właściwego prowadzenia,
  • promowanie prostego i uporządkowanego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia podczas prac związanych z obsługą techniczną i naprawami, opartego na prawidłowej ocenie ryzyka (patrz: Pięć podstawowych zasad bezpieczeństwa obsługi technicznej i napraw).

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest przyczynienie się do spadku liczby osób poszkodowanych w  wyniku braku lub niewłaściwego prowadzenia obsługi technicznej i napraw, obecnie i w przyszłości.

Więcej informacji:

2008 - 2009: Ocena ryzyka


Ocena ryzyka jest podstawą zarządzania bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy.

Nadrzędnym celem tej kampanii było promowanie zintegrowanego podejścia do oceny ryzyka, aby pomagać organizacjom w systematycznym dokonywaniu takiej oceny i podejmowaniu działań w oparciu o jej wyniki.

W ramach tej kampanii dążono do poszerzenia wiedzy na temat obowiązków prawnych pracodawcy, obejmujących wymóg przeprowadzania oceny ryzyka, ale także do wyjaśnienia procesu oceny ryzyka. Ocena ryzyka nie musi być zadaniem skomplikowanym, zbiurokratyzowanym czy wykonywanym wyłącznie przez ekspertów. Propagowano podejście proste i realizowane krok po kroku ‑ takie, w którym uwzględnia się zasięganie opinii pracowników i ich udział w ocenie ryzyka.

Nasze interaktywne narzędzie on-line do oceny ryzyka (OiRA) jest spuścizną tej kampanii. Można je uważać za odpowiednią dla XXI wieku odpowiedź na wyzwania związane z propagowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy wśród mikro- i małych przedsiębiorstw. Projekt OiRA może pomóc wielu tysiącom małych przedsiębiorstw w całej UE w przeprowadzaniu oceny ryzyka w sposób prosty i oszczędny.

Więcej informacji:

2007 - 2008: Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy


Celem inicjatywy na rzecz zdrowego miejsca pracy było zapewnienie pracodawcom i pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw łatwego dostępu do informacji na temat sposobu uczynienia miejsc pracy bezpieczniejszymi, zdrowszymi i bardziej wydajnymi.

Inicjatywą tą objęto 12 państw członkowskich Unii Europejskiej: Cypr, Czechy, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię, Bułgarię i Rumunię, a także Turcję i Chorwację.

Przesłaniem tej kampanii adresowanej do MŚP było hasło: „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczą każdego z nas. Służy Tobie. Służy i firmie!”.

Więcej informacji: OSHwiki

2007: Mniej dźwigaj (zaburzenia mięśniowo-szkieletowe)


Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (MSD), atakujące mięśnie, stawy, ścięgna, wiązadła i nerwy, są najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy praktycznie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Celem tej kampanii było promowanie zintegrowanego podejścia do zarządzania tym problemem, podkreślając ideę współpracy pracodawców, pracowników i rządów w rozwiązywaniu problemów związanych z MSD.

W kampanii podkreślano koncepcję „zarządzania obciążeniem”. Obejmuje ono nie tylko przenoszony ciężar, ale również wszystkie „przeciążenia” ciała spowodowane oddziaływaniem czynników środowiskowych oraz tempo realizacji zadania.

Zwrócono również uwagę na znaczenie zarządzania przerwami w wykonywaniu pracy, rehabilitacją i powrotem do pracy osób cierpiących na MSD lub wyleczonych ze schorzenia.

Więcej informacji: Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

2006: Młodzi pracownicy - Bezpieczny start


Kampania ta była poświęcona kwestii zapewnienia młodzieży bezpiecznego i zdrowego startu w życiu zawodowym.

Młodzi ludzie są szczególnie podatni na wpływ środowiska pracy, w którym często niedostatecznie zadbano o ich bezpieczeństwo i higienę pracy.

Wielu wypadkom i problemom zdrowotnym młodych pracowników można jednak zapobiec. Młodzi ludzie chłoną informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz są gotowi chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami, jeżeli o nich wiedzą.

Kampania ta obejmowała promowanie świadomości zagrożeń wśród młodych ludzi i pracodawców w miejscu pracy, a także w szkolnictwie. Stanowiła próbę dotarcia do młodzieży na wczesnym etapie, aby wpoić jej kulturę zapobiegania ryzyku.

Więcej informacji: Młodzi pracownicy

2005: Stop hałasowi!


Dziesiątki milionów pracowników w Europie narażone są na działanie wysokiego poziomu hałasu przez przynajmniej jedną czwartą swego życia zawodowego. Zagrożenie to dotyczy nie tylko pracowników takich sektorów, jak budownictwo i przemysł wytwórczy.

Hałas może być problemem praktycznie w każdym środowisku pracy: od fabryk po gospodarstwa rolne, telefoniczne centra obsługi klientów i sale koncertowe.

Zakres tej kampanii obejmował kwestię zarządzania hałasem w miejscu pracy. Motto kampanii brzmiało: „Hałas w pracy – to może kosztować więcej niż utratę słuchu”.

Więcej informacji: OSHwiki

2004: Budować bezpiecznie


Sektor budownictwa jest jednym z największych sektorów w Europie.

Niestety ma jeden z najgorszych wskaźników bezpieczeństwa i higieny. To problem, który kosztuje przedsiębiorców i podatników miliardy euro rocznie, a poza tym powoduje ogromne ludzkie cierpienie.

Kampania ta miała na celu udzielenie pomocy wszystkim zainteresowanym podmiotom w tym sektorze w stworzeniu bezpieczniejszego, zdrowszego i wydajniejszego środowiska pracy.

Więcej informacji: OSHwiki

2003: Substancje niebezpieczne - ostrożnie


W całej Europie miliony pracowników narażone są na niebezpieczne substancje w miejscach pracy, a nieodpowiedni poziom kontroli ryzyka związanego z tym substancjami może na wiele różnych sposobów prowadzić do szkód dla zdrowia człowieka.

W prawie europejskim określono obowiązki pracodawców w zakresie zarządzania takim ryzykiem. Pracodawcy i pracownicy mają dostęp do ogromnej ilości wytycznych, ale jeżeli mają one chronić zdrowie pracowników, trzeba się do nich stosować.

Kluczowym celem tej kampanii było poszerzenie wiedzy na temat ryzyka i sprzyjanie działaniom zmierzającym do ograniczenia zagrożeń dla zdrowia związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji.

Więcej informacji: Substancje niebezpieczne

2002: Praca nad stresem


Każdego roku stres jest przyczyną milionów straconych dni pracy.

Zbyt wiele ofiar cierpi w milczeniu i zbyt wiele firm nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo negatywnie stres wpływa na wyniki ich działalności.

Kampania ta była skupiona na zapobieganiu stresowi w miejscu pracy i na zarządzaniu stresem.

Więcej informacji: Stres

2001: Sukcesem jest brak wypadku


W całej Unii Europejskiej co roku tysiące ludzi ginie w wypadkach w miejscu pracy, dochodzi też do milionów wypadków, których wynikiem jest nieobecność pracownika w pracy przez trzy dni lub dłużej.

Problem ten jest szczególnie dotkliwy w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Kampania ta była skupiona na zapobieganiu wypadkom przy pracy.

Więcej informacji: Tematy

2000: Odwróć się plecami do chorób układu mięśniowo-szkieletowego


Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD) są jedną z najpowszechniejszych dolegliwości związanych z pracą. W Europie dotykają milionów osób pracujących we wszystkich sektorach zatrudnienia i kosztują pracodawców miliardy euro.

Problemu tego można jednak w dużej mierze uniknąć lub znacznie go zmniejszyć, przestrzegając obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wytycznych dotyczących dobrych praktyk.

Pierwsza z kampanii EU-OSHA była skupiona na efektywnym zarządzaniu ryzykiem związanym z MSD.

Więcej informacji: Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Więcej informacji: Tematy

Europejskie kampanie SLIC

Europejskie kampanie informacyjno-kontrolne SLIC (Komitetu Starszych Inspektorów Pracy):