Informacje

25/09/2020

Bogata różnorodność językowa w Europie stanowi kluczowy element dziedzictwa kulturowego kontynentu, który należy zachować i wzmacniać. Dlatego też co roku w dniu 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków.

Wielojęzyczność stanowi filar pracy EU-OSHA, która dąży do tego, by europejskie miejsca pracy były bezpieczniejsze, zdrowsze i wydajniejsze. W znaczący sposób przyczynia się ona do intensywniejszego dzielenia się wiedzą między kulturami i bardziej efektywnego rozpowszechniania przesłań.

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Egzoszkielety pracownicze to urządzenia noszone na ciele pomagające zmniejszać obciążenia fizyczne w pracy. Stanowią rozwiązanie w przypadku, gdy inne środki techniczne, organizacyjne lub ergonomiczne są niewystarczające. Ich wykorzystanie pozostaje mimo to ograniczone. Aby urządzenia te zostały zaakceptowane i były szerzej wykorzystywane, a także aby zwiększyć ich skuteczność w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, kluczowe znaczenie mają projekt z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb człowieka oraz ocena zagrożeń biomechanicznych.

08/09/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Miejsca pracy w UE muszą zostać przygotowane na wybuchy epidemii COVID-19 w przyszłości – między innymi poprzez zaszczepienie przeciw grypie okresowej – zwłaszcza w kluczowych sektorach i zawodach, takich jak personel medyczny.

Zmniejszenie obciążeń związanych z grypą sezonową wymaga skoordynowanej reakcji, w tym działań zmierzających do zwiększenia poziomu zaszczepienia przeciwko grypie we wszystkich państwach członkowskich oraz profilaktycznych środków zmniejszających jej rozprzestrzenianie się.

03/09/2020

 © EU-OSHA

Ponieważ wkrótce rozpocznie się oficjalnie kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020–2022, zorganizowano wirtualne spotkanie partnerskie, na którym przedstawiciele europejskich i międzynarodowych organizacji uzyskają informacje o kampanii i korzyściach wynikających z bycia jej oficjalnym partnerem.

25/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Zdajemy sobie sprawę, że urazy, choroby i zgony związane z pracą skutkują ogromnymi kosztami gospodarczymi dla obywateli, pracodawców, rządów i społeczeństwa. W jaki sposób możemy jednak opracować dokładną metodę szacowania tych kosztów?

Aby lepiej zrozumieć obciążenie gospodarcze przyjrzeliśmy się pięciu państwom członkowskim, które korzystają z dwóch różnych metod szacowania kosztów.

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 oraz kryzysem klimatycznym wymagającym podjęcia pilnych działań na skalę globalną aktywne uczestnictwo osób młodych ma kluczowe znaczenie. Z tego względu Międzynarodowy Dzień Młodzieży, który odbywa się 12 sierpnia, ma na celu zachęcenie osób młodych ze wszystkich grup społecznych do uczestnictwa w istotnych inicjatywach na rzecz złagodzenia skutków obecnych wyzwań.

10/08/2020

© EU-OSHA

Barometer OSH (Barometr BHP) jest pierwszym narzędziem wizualizacji zawierającym bieżące informacje na temat statusu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz tendencji w tym zakresie w krajach europejskich.

Narzędzie składa się z czterech grup wskaźników dotyczących szeregu zagadnień w zakresie BHP, jak organy BHP, krajowe strategie, warunki pracy i statystyki w dziedzinie BHP. Istnieje możliwość wizualizacji i porównywania danych, generowania grafik i pobrania sprawozdań dotyczących konkretnych tematów.

Pages

Pages