Informacje
05/08/2020

Zainteresowane strony uznają pracę EU-OSHA na rzecz utworzenia europejskiej wartości dodanej

© EU-OSHA 

Przeprowadzone przez EU-OSHA w 2020 r. badanie wśród zainteresowanych stron potwierdza pozytywne postrzeganie wkładu Agencji w zwiększanie świadomości ryzyka i rozwiązań w zakresie BHP oraz w poprawę jakości BHP w miejscu pracy – (90% respondentów).

Z tym, że Agencja odnosi się do właściwych priorytetów w zakresie BHP zgadza się 85% ankietowanych, natomiast 87% uważa, że praca EU-OSHA dodaje wartości pracy wykonanej przez inne podmioty, takie jak organizacje krajowe. Z pracy EU-OSHA przynajmniej w jednym celu skorzystało 94% ankietowanych.

Ponad 1700 zainteresowanych stron, głównie przedsiębiorstw i praktyków, a także decydentów i naukowców, udzieliło odpowiedzi w przeprowadzonym w 2020 r. badaniu.  W badaniu wykazano, iż Agencja w zasadzie osiąga swoje ambitne cele w zakresie kluczowych wskaźników efektywności: znaczenia, użyteczności, unijnej wartości dodanej, oddziaływania i wyników działalności. Agencja osiągnęła także większość swoich celów w zakresie dobrego zarządzania.

Sprawdź wyniki badania przeprowadzonego wśród zainteresowanych stron w niniejszej prezentacji PowerPoint

Zobacz infografikę dotyczącą kluczowych wskaźników efektywności EU-OSHA na 2019 r.