Informacje

Back to highlights

Nowy wniosek ustawodawczy w sprawie ochrony europejskich pracowników przed azbestem

Image

© European Parliament EMPL Committee

W dniu 28 września 2022 r. Komisja Europejska przyęła komunikat i przedstawiła wniosek ustawodawczy w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy, zmieniający dyrektywę 2009/148/WE w sprawie azbestu w miejscu pracy. Jego celem jest aktualizacja dotychczasowej wiążącej dopuszczalnej wartości narażenia zawodowego na azbest, biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia naukowe i postęp techniczny.

Azbest jest wysoce niebezpiecznym czynnikiem rakotwórczym i, pomimo zakazu wprowadzonego przez UE w 2005 r., nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i pracowników, zwłaszcza w sektorach budownictwa, konserwacji i odpadów. Konieczne jest zintegrowane podejście obejmujące kilka obszarów polityki, w tym bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), aby móc zmierzyć się z jego złymi skutkami.

Komisja i EU-OSHA wzywają swoje sieci i zainteresowane podmioty do zaangażowania się w inicjatywy na rzecz przyszłości bez azbestu oraz ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy osób potencjalnie narażonych na działanie azbestu. 

Przeczytaj komunikat prasowy Komisji Europejskiej i zapoznaj się z zasobami.

„Praktyczne narzędzia i wytyczne dotyczące substancji niebezpiecznych” EU-OSHA oferują dostęp do ponad 70 zasobów związanych z azbestem i BHP.

Artykuł OSHwiki wyjaśnia historię azbestu i jego skutki dla zdrowia.