You are here

Informacje
26/02/2019

Wskaźnik zadowolenia zainteresowanych stron z działań EU-OSHA jest nadal wysoki.

Zgodnie z wynikami ankiety nt. zadowolenia zainteresowanych stron 2018 r. EU-OSHA utrzymuje wysoki poziom wydajności w pracy, a poziom zadowolenia jest nawet wyższy niż w 2016 r. 89% zainteresowanych stron twierdzi, że EU-OSHA zajmuje się odpowiednimi priorytetami w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP), a 87% podkreśla, że działania EU-OSHA stanowią wartość dodaną w stosunku do pracy wykonywanej przez krajowe organizacje BHP. W grupie respondentów znajdowali się głównie mediatorzy w miejscach pracy i decydenci polityczni, z UE i spoza niej, przy czym 86% z nich pochodziło z państw członkowskich UE.

Prawie wszyscy respondenci (93%) stwierdzili, że wykorzystali pracę Agencji co najmniej do jednego celu. Najczęściej ma to miejsce w kwestiach BHP na poziomie przedsiębiorstwa lub miejsca pracy.

Ponadto zainteresowane strony bardzo doceniają starania EU-OSHA na rzecz podnoszenia świadomości zagrożeń z zakresu BHP i znajdowania rozwiązań tych problemów, a tym samym skutecznego polepszania warunków w miejscu pracy. 

Przeglądaj wszystkie wyniki w prezentacji „Ankieta EU-OSHA nt. zadowolenia zainteresowanych stron 2018 r.”