Ankieta przeprowadzona wśród zainteresowanych stron w 2024 r. wykazała wysoki poziom zadowolenia z działań EU-OSHA na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

W ogólnym ujęciu zainteresowane strony wyraziły znaczne zadowolenie z pracy EU-OSHA, z czego 87% było zadowolonych lub bardzo zadowolonych. Respondenci docenili wkład EU-OSHA w bezpieczeństwo i higienę pracy: zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z BHP, zwiększenie świadomości na temat rozwiązań w zakresie zagrożeń BHP oraz poprawa BHP w miejscu pracy, przy czym 85–91% respondentów oceniło te działania pozytywnie.

Uznają oni znaczenie i wartość dodaną działań EU-OSHA (83%) oraz jej wkład w tworzenie solidnej bazy dowodów poprzez dostarczanie danych pierwotnych (88%) i badań jakościowych (88%).

Ponadto zainteresowane strony uznają rolę, jaką EU-OSHA odgrywa w zapobieganiu wypadkom i chorobom w miejscu pracy (85%), we wzmacnianiu dialogu społecznego, współpracy i wymiany (79%) oraz pomocy w identyfikowaniu przyszłych wyzwań BHP i wspieraniu gotowości do ich pokonania (90%).

Sprawdź wszystkie wyniki ankiety przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron w 2024 r.