Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network, EEN) pomaga przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się na skalę międzynarodową. Jest to największa na świecie sieć wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o ambicjach międzynarodowych.

Sieć jest aktywna na całym świecie. Skupia ekspertów z organizacji członkowskich mających duże doświadczenie we wspieraniu biznesu.

Projekt Partnerstwa Komunikacyjnego (Communication Partnership Project, CPP) ma na celu zwiększenie świadomości znaczenia BHP dla MŚP oraz zapewnienie im łatwego dostępu do praktycznych informacji i przydatnych kontaktów na poziomie krajowym i regionalnym, w tym dostęp do krajowych spotkań partnerskich, pakietów informacyjnych oraz innych działań, takich jak konkurs BHP organizowany przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości.

Członkowie EEN zaliczają się do głównych partnerów pomagających EU-OSHA w osiągnięciu jej celów, wraz z Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), Agencją Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA) oraz siecią krajowych punktów centralnych EU-OSHA.

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP:

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) to służba Komisji Europejskiej odpowiadająca za ukończenie budowy wewnętrznego rynku towarów i usług; pomoc w przekształceniu UE w inteligentną, zrównoważoną gospodarkę sprzyjającą włączeniu społecznemu; wspieranie przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla małych przedsiębiorstw; ułatwianie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostępu do finansowania oraz wspieranie dostępu przedsiębiorstw z UE do rynków światowych; a także opracowywanie polityki w zakresie ochrony i egzekwowania praw własności przemysłowej, koordynowanie stanowiska i negocjacji UE w międzynarodowym systemie praw własności intelektualnej oraz wspieranie innowatorów w zakresie skutecznego korzystania z praw własności intelektualnej.

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA):

 

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (EISMEA) została ustanowiona w dniu 1 kwietnia 2021 r. w celu zwiększenia innowacyjności na jednolitym rynku, przez stworzenie silnych synergii wspierających ożywienie europejskiej gospodarki oraz skupienie w jednej agencji wszystkich działań Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) i programów związanych z MŚP.

Agencja jest faktycznie odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie działań Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz zarządza innymi programami UE w zakresie wsparcia MŚP, ekosystemów innowacji, jednolitego rynku, polityki ochrony konsumentów i międzyregionalnych inwestycji w innowacje. 

Ambasadorzy ds. BHP Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości oraz ich rola

Konkurs BHP organizowany przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości

Od 2009 r. Europejska Sieć Przedsiębiorczości współpracuje z EU-OSHA w celu podnoszenia wśród MŚP i mikroprzedsiębiorstw świadomości w kwestiach BHP. Aby realizować to zadanie, Europejska Sieć Przedsiębiorczości nominuje ambasadorów ds. BHP na poziomie krajowym. Ich rola obejmuje koordynację działań, promowanie BHP wśród MŚP na poziomie krajowym oraz składanie raz do roku sprawozdań z działań w zakresie BHP do EU-OSHA.

W 2021 r. program został rozszerzony o sześć państw spoza UE [tj. państw otrzymujących pomoc finansową w ramach unijnego Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA): Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja] oraz nominowano ambasadorów BHP Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości w państwach objętych IPA.

Zobacz pełną listę ambasadorów ds. BHP Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości

W ramach Projektu Partnerstwa Komunikacyjnego rola grupy roboczej ds. partnerstwa komunikacyjnego (Communication Partnership Working Group, CPWG), w skład której wchodzą trzy krajowe punkty centralne, trzech ambasadorów BHP Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele EU-OSHA, DG GROW i EISMEA, polega głównie na zapewnieniu strategicznego i specjalistycznego doradztwa w zakresie wdrażania i monitorowania strategii partnerstwa komunikacyjnego EU-OSHA.

Konkurs BHP organizowany przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości

W ramach prowadzonej przez Agencję kampanii Zdrowe Miejsca Pracy konkurs BHP, zorganizowany przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN), ma na celu podniesienie świadomości i promowanie BHP wśród MŚP. Członkowie EEN z 27 państw członkowskich oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, a także państw objętych IPA , są proszeni o zgłoszenie do konkursu dowolnego projektu mającego na celu promowanie lepszego bezpieczeństwa i zdrowia w MŚP, który należy do jednej z następujących kategorii: działania i wydarzenia promujące BHP, rozwijanie sieci kontaktów, komunikaty i publikacje w wersji papierowej i online.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21