Strategia Agencji i jej programy prac

Programy prac są opracowywane na podstawie strategii EU-OSHA.

Określenie długofalowej strategii

W obecnej strategii Agencji na lata 2018–2023 określono sześć obszarów priorytetowych:

  1. Przewidywanie zmian — poprzez działania Agencji w zakresie prognozowania
  2. Fakty i liczby — gromadzenie i upowszechnianie informacji przydatnych naukowcom i decydentom za pomocą narzędzia ESENER (badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń) i przeglądów BHP
  3. Narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy — najważniejsze z nich to interaktywne oprogramowanie do oceny ryzyka (OiRA)
  4. Zwiększanie świadomości na temat BHP — poprzez kampanie informacyjne prowadzone pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” oraz inne działania uświadamiające
  5. Dzielenie się wiedzą — przede wszystkim poprzez rozwijanie OSHwiki
  6. Tworzenie sieci wzajemnych kontaktów i komunikacja instytucjonalna

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz Strategię EU-OSHA na lata 2018-2023, która jest spójna ze Strategicznymi ramami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 oraz komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji BHP ze stycznia 2017 r.

Planowanie na nadchodzący rok

Co roku dyrektor wykonawczy EU-OSHA opracowuje – a zarząd przyjmuje – dokument programowy określający plany Agencji w ramachtrzyletniego kroczącego programu prac. Dokument szczegółowo określa działania, jakie zamierza przeprowadzić Agencja, i cele, jakie ma do zrealizowania, w szczególności w nadchodzącym roku.

Roczny plan zarządzania określa szczegółowe priorytety i ma w zamierzeniu zagwarantować, by Agencja jak najefektywniej korzystała ze swoich zasobów i prowadziła jak najlepszą współpracę z partnerami. Do najważniejszych obszarów działalności należą: przewidywanie zmian, zwiększanie świadomości oraz gromadzenie i upowszechnianie faktów i liczb dotyczących tematyki BHP.

Roczne plany zarządzania z poprzednich lat można znaleźć na naszej stronie zawierającej publikacje, na której dostępne są również sprawozdania roczne i roczne sprawozdania z działalności, przedstawiające wyniki naszej działalności.

Share this on: